ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

 

Μέθοδος διδασκαλίας

Η διδασκαλία των θεματικών αντικειμένων (μαθημάτων) διεξάγεται μέσω του διαδικτύου και συγκεκριμένα μέσω της πρόσβασης στην εκπαιδευτική πλατφόρμα του προγράμματος, προσφέροντας με τον τρόπο αυτό μεγάλη ευελιξία και ανεξαρτησία στο σπουδαστή, καθώς δεν είναι απαραίτητη η φυσική του παρουσία σε συγκεκριμένη αίθουσα διδασκαλίας και σε ορισμένο χρόνο. Η εκπαιδευτική πλατφόρμα του προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευση (e-learning) υποστηρίζει τεχνικά τις ακόλουθες μεθόδους διδασκαλίας:

·         Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση:Ο Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος παραδίδει το μάθημα σε ζωντανή σύνδεση και σε προκαθορισμένη ημέρα και ώρα, χωρίς να αποκλείεται η ενεργός συμμετοχή του σπουδαστή (τηλεδιάσκεψη). Όλες οι μαγνητοσκοπημένες διαλέξεις (video) της σύγχρονης εκπαίδευσης βρίσκονται αναρτημένες στην εκπαιδευτική πλατφόρμα του προγράμματος (Web EDU tv) καθ΄όλη τη διάρκεια διδασκαλίας του θεματικού αντικειμένου (μαθήματος).

·         Ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Ο σπουδαστής έχει τη δυνατότητα παρακολούθησης μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας μαγνητοσκοπημένων διαλέξεων, οι οποίες βρίσκονται αναρτημένες στην εκπαιδευτική πλατφόρμα του προγράμματος (Web EDU tv) καθ΄όλη τη διάρκεια διδασκαλίας του θεματικού αντικειμένου (μαθήματος).

 

Εκπαιδευτικό υλικό

Το εκπαιδευτικό υλικό αναρτάται στην εκπαιδευτική πλατφόρμα του προγράμματος e-learning και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο Ακαδημαϊκή Υποστήριξη στον οποίο έχουν πρόσβαση όλοι όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο συγκεκριμένο θεματικό αντικείμενο (μάθημα). Η ανάρτηση όλων των σημειώσεων, εγχειριδίων, μελετών περιπτώσεων πάνω σε πραγματικά δεδομένα, παραδειγμάτων, ασκήσεων αυτοαξιολόγησης και πρόσθετης βιβλιογραφίας γίνεται τμηματικά ανά θεματικό αντικείμενο (μάθημα).

 

Ασκήσεις αξιολόγησης

Κατά τη διάρκεια παρακολούθησης των θεματικών αντικειμένων (μαθημάτων) και εφόσον ο σπουδαστής έχει ολοκληρώσει τη σχετική μελέτη του καλείται να υποβληθεί ηλεκτρονικά σε αξιολόγηση. Συγκεκριμένα, επιλέγοντας το σύνδεσμο καλείται να υποβάλλει την απάντησή του σε θέματα ανάπτυξης, πολλαπλής επιλογής κ.ο.κ.

 

Τελικές εξετάσεις

Στα προγράμματα που προβλέπεται τελική εξέταση, ο σπουδαστής καλείται στο τέλος να εξεταστεί στα διδαχθέντα θεματικά αντικείμενα (μαθήματα) του προγράμματος σπουδών του. Η εξέταση γίνεται ηλεκτρονικά σύμφωνα με οδηγίες που αναρτώνται στην εκπαιδευτική πλατφόρμα.

 

Τελική εργασία

Σε ορισμένα θεματικά αντικείμενα (μαθήματα) ο σπουδαστής είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει εργασία με θέμα, σε χρόνο και υπό όρους που θέτει ο ΑκαδημαΪκός Υπεύθυνος.

 

Βαθμολογία

Ο Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος εντός εύλογου χρόνου θα αναρτά στην εκπαιδευτική πλατφόρμα τα αποτελέσματα των ασκήσεων αξιολόγησης, των τελικών εξετάσεων και της τελικής εργασίας σε κλίμακα 0-10,0 το κάθε ένα. Προκειμένου να λάβει το Πιστοποιητικό Επιτυχούς Παρακολούθησης πρέπει κατά μέσο όρο να πετύχει βαθμό 5,0 και άνω. Εάν δεν τα καταφέρει, τότε έχει τη δυνατότητα, χωρίς επιπλέον κόστος, να προσπαθήσει εκ νέου σύμφωνα με τους όρους και οδηγίες που αναρτά ο Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος στην πλατφόρμα εκπαίδευσης. Εάν και τη δεύτερη φορά αποτύχει ο σπουδαστής να πετύχει βαθμό 5,0 και άνω, τότε επέρχεται οριστική διαγραφή του από το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών.

 

Αναβαθμολόγηση

Με γραπτή αίτησή του στη Γραμματεία του προγράμματος και εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ανακοίνωση του αποτελέσματος μετά και την επανεξέτασή του (σε άσκηση αξιολόγηση, τελική εξέταση ή τελική εργασία) ο σπουδαστής δύναται να αιτηθεί την αναβαθμολόγησή του από άλλο μέλος ΔΕΠ με συναφές γνωστικό αντικείμενο που μετέχει στο πρόγραμμα e-learning. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος ορίζει τον αναβαθμολογητή, η κρίση του οποίου είναι οριστική.

 

Εκπαιδευτική υποστήριξη

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα υποστηρίζει τη δυνατότητα επικοινωνίας του σπουδαστή με τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο για οποιαδήποτε απορία σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών του μέσω αποστολής μηνυμάτων και συγκεκριμένα επιλέγοντας το σύνδεσμο Ερωτήσεις-Απαντήσεις.