ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Κατηγοριοποίηση προγραμμάτων σπουδών

Το πρόγραμμα e-learning προσφέρει στους υποψήφιους σπουδαστές τέσσερις (4) κατηγορίες προγραμμάτων σπουδών με τα ακόλουθα γενικά χαρακτηριστικά:

·         Επαγγελματικά Σεμινάρια Μικρής Διάρκειας: Πρόκειται για 3 εβδομαδιαίες διαλέξεις υποχρεωτικής παρακολούθησης.

·         Ολοκληρωμένα Επαγγελματικά Σεμινάρια Μεγάλης Διάρκειας:Πρόκειται για 6 εβδομαδιαίες διαλέξεις υποχρεωτικής παρακολούθησης.

·         Ολοκληρωμένες Θεματικές Ενότητες: Πρόκειται για 5 εβδομαδιαίες διαλέξεις υποχρεωτικής παρακολούθησης στο τέλος των οποίων διεξάγονται εξετάσεις.

·         Ολοκληρωμένα Προγράμματα Σπουδών: Πρόκειται για τουλάχιστον 15 εβδομαδιαίες διαλέξεις υποχρεωτικής παρακολούθησης στο τέλος των οποίων διεξάγονται εξετάσεις.

 

Σε κάθε πρόγραμμα σπουδών ορίζεται ένα τουλάχιστον μέλος ΔΕΠ Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος, στην αρμοδιότητα του οποίου είναι η δομή και ομαλή διεξαγωγή του προγράμματος. Καθένα από τα ανωτέρω προγράμματα σπουδών είναι δομημένο σε θεματικά αντικείμενα (μαθήματα), τα οποία μπορεί να είναι κοινά μεταξύ προγραμμάτων με συναφή προσανατολισμό. Συνοπτική παρουσίαση όλων των προσφερόμενων προγραμμάτων σπουδών γίνεται στην ιστοσελίδα του προγράμματος επιλέγοντας το σύνδεσμο καθενός εξ αυτών.

 

Ακαδημαϊκό ημερολόγιο και ωρολόγιο

Οι ακριβείς ημέρες και ώρες παρακολούθησης των διαλέξεων καθώς και οι ημερομηνίες εξέτασης αναρτώνται εμπρόθεσμα στην εκπαιδευτική πλατφόρμα του προγράμματος.

 

Απαλλαγή από μαθήματα

Όσοι σπουδαστές παρακολουθούν πρόγραμμα σπουδών στο οποίο περιλαμβάνεται θεματικό αντικείμενο (μάθημα) που είχαν παρακολουθήσει επιτυχώς σε άλλο πρόγραμμα στο παρελθόν απαλλάσσονται από την υποχρέωση παρακολούθησης και από το αναλογούν κόστος.

 

Μεταφορά της παρακολούθησης

Οι σπουδαστές που για οποιοδήποτε λόγο παρουσιάζουν κώλυμα παρακολούθησης  ορισμένων θεματικών αντικειμένων (μαθημάτων) δύνανται εγγράφως, επικαλούμενοι τους λόγους που δεν μπορούν επί του παρόντος να παρακολουθήσουν τα συγκεκριμένα μαθήματα, ενώπιον της Γραμματείας του προγράμματος να αιτηθούν διαζευκτικά:

·         τη μεταφορά μαθήματος σε άλλο κύκλο σπουδών ή

·         την εγγραφή τους σε συναφές πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει τα θεματικά αντικείμενα αυτά και ως εκ τούτου την απαλλαγή τους.

 

Αιτήματα μεταφοράς ή εγγραφής σε συναφές πρόγραμμα με συμψηφισμό διδάκτρων γίνονται δεκτά όταν:

·         δεν έχει μεταφερθεί ξανά το συγκεκριμένο θεματικό αντικείμενο (μάθημα),

·         το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της εγγραφής στο αρχικό πρόγραμμα και το μεταγενέστερο δεν υπερβαίνει το ένα ακαδημαϊκό έτος και

·         στην αίτηση σημειώνεται ότι ο σπουδαστής έχει ήδη υποβάλλει αίτηση για το ίδιο θεματικό αντικείμενο (μάθημα) σε μελλοντικό κύκλο σπουδών ή σε συναφή κύκλο σπουδών εντός της ανωτέρω προθεσμίας και έχει λάβει απαντητική επιστολή με την οποία γίνεται δεκτός

 

Σε αποδεδειγμένα πολύ σοβαρές περιπτώσεις και με απόφαση του Επιστημονικού Υπεύθυνου σε συνεργασία με τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του προγράμματος ενδέχεται να επιτραπεί μεταφορά καθ’ υπέρβαση των ανωτέρω προϋποθέσεων.

 

Διακοπή

Ο σπουδαστής με γραπτή αίτησή του προς τη Γραμματεία του προγράμματος δύναται να διακόψει την παρακολούθηση του επιλεγμένου προγράμματος σπουδών. Με τη διακοπή επέρχεται οριστική διαγραφή από το πρόγραμμα σπουδών και απενεργοποιούνται οι κωδικοί πρόσβασης στην εκπαιδευτική πλατφόρμα.