Εκπτωτική πολιτική

Στους υποψήφιους σπουδαστές, οι οποίοι κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής τους στο πρόγραμμα e-learning υπάγονται αποδεδειγμένα σε κάποια από τις ακόλουθες κατηγορίες, δύναται να χορηγηθεί έκπτωση επί του συνόλου των διδάκτρων κατά το ποσοστό που έχει θεσπιστεί κατά περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι κατά την υποβολή της αίτησης θα συμπληρώνεται το αντίστοιχο πεδίο και κατά την εγγραφή θα προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Συγκεκριμένα, προβλέπονται τα ακόλουθα ποσοστά έκπτωσης και δικαιολογητικά ανά κατηγορία υποψηφίων:

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Απόφοιτοι του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Ναυτιλία που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Πειραιά

10%

Αντίγραφο του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

Απόφοιτοι του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Ναυτιλία που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

10%

Αντίγραφο του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

Απόφοιτοι του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά

20%

Αντίγραφο πτυχίου

Απόφοιτοι του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου

20%

Αντίγραφο πτυχίου

Πολύτεκνοι

20%

Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης πολυτέκνου ή Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από Α.Σ.Π.Ε

Συμμετέχοντες σε δύο διαφορετικά προγράμματα την ίδια χρονική περίοδο

20%

Δεν απαιτείται κάποιο δικαιολογητικό

Άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ)

30%

Βεβαίωση από αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή ότι το άτομο χαρακτηρίζεται ως ΑΜΕΑ

Άνεργοι

30%

Βεβαίωση Ανεργίας ΟΑΕ∆ ή αντίγραφο της Κάρτας Ανεργίας

Όσοι επαναλαμβάνουν κάποιο από τα προσφερόμενα προγράμματα της ίδιας κατηγορίας εντός 12 μηνών από τη λήξη της προηγούμενης εγγραφής

30%

Δεν απαιτείται κάποιο δικαιολογητικό

 

Στις περιπτώσεις τμηματικής καταβολής διδάκτρων ο σπουδαστής καταβάλλει την τελευταία δόση μειούμενη κατά το ποσό που αναλογεί στο ποσοστό έκπτωσης επί του συνόλου των διδάκτρων που του έχει αναγνωρισθεί. Εάν, λόγου χάριν, ο σπουδαστής έχει επιλέξει να παρακολουθήσει ένα Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Σπουδών (ΟΠΣ) και ανήκει σε μία από τις κατηγορίες που απολαμβάνουν έκπτωση 20%, τότε καταβάλλει το 40% των διδάκτρων κατά την εγγραφή, το 30% την τρίτη εβδομάδα και το 10% την προτελευταία εβδομάδα.

 

Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω εκπτώσεις δε λειτουργούν αθροιστικά, συνεπώς, μία κάθε φορά έκπτωση, επιλογής του υποψήφιου σπουδαστή, είναι δυνατό να εγκριθεί.