ΔΙΔΑΚΤΡΑ

 

Ύψος διδάκτρων

Το κόστος φοίτησης ανά κατηγορία προγράμματος σπουδών διαμορφώνεται από τον αριθμό και το βαθμό εξειδίκευσης των επιμέρους διαλέξεων και γνωστικών αντικειμένων (μαθημάτων). Συγκεκριμένα, τα δίδακτρα ανά πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνονται ως ακολούθως:

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Επαγγελματικά Σεμινάρια Μικρής Διάρκειας [ΕΣ]

300

Ολοκληρωμένα Επαγγελματικά Σεμινάρια Μεγάλης Διάρκειας [ΟΕΣ]

800

Ολοκληρωμένες Θεματικές Ενότητες [ΟΘΕ]

500

Ολοκληρωμένα Προγράμματα Σπουδών [ΟΠΣ]

1.250 - € 1.500

 

Τρόπος πληρωμής

Οι υποψήφιοι σπουδαστές καταβάλλουν τα δίδακτρα που αναλογούν στο πρόγραμμα σπουδών που έχουν επιλέξει σε ποσοστιαίες δόσεις –πλην της περίπτωσης των σεμιναρίων μικρής διάρκειας- ως ακολούθως:

 

 

Εγγραφή

3η Εβδομάδα

Προτελευταία Εβδομάδα

ΕΣ

100%

-

-

ΟΕΣ

50%

50%

-

ΟΘΕ

40%

30%

30%

ΟΠΣ

40%

30%

30%