ΕΓΓΡΑΦΗ

 

Προαπαιτούμενα

Στο πρόγραμμα e-learning μπορεί να εγγραφεί οποιοσδήποτε πληρεί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

·         Μιλά και γράφει στην ελληνική γλώσσα,

·         Μιλά και γράφει στην αγγλική γλώσσα, όταν το πρόγραμμα σπουδών το απαιτεί,

·         Eίναι απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή απόφοιτος ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής,

·         Διαθέτει Η/Υ, ηχεία και μικρόφωνο προκειμένου να συμμετάσχει σε παρακολούθηση διαλέξεων και ανταλλαγή απόψεων μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας,

·         Έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο καθώς η πρόσβαση στην εκπαιδευτική πλατφόρμα είναι εφικτή μόνο μέσω διαδικτύου και

·         Διατηρεί προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση μέσω της οποίας επικοινωνεί με τους Ακαδημαϊκούς Υπεύθυνους και λαμβάνει πληροφορίες και ενημερωτικά δελτία από τη Γραμματεία της Σχολής.

 

Διαδικασία Εγγραφής

Οι ενδιαφερόμενοι, εντός της προθεσμίας που αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος, πρέπει να προβαίνουν στις ακόλουθες ενέργειες:

·         Να συμπληρώνουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω του συνδέσμου http://www.e-maritime-unipi.gr/?p=136 αίτηση συμμετοχής σε κάποιο(-α) από τα επιμέρους προγράμματα, θεματικές ενότητες, σεμινάρια και γνωστικά αντικείμενα και

·         Να αποστέλλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση adamkats@unipi.gr Υπεύθυνη Δήλωση (Ν. 1599/1986) απευθυνόμενη προς το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά με την οποία να δηλώνονται τα ακόλουθα: «∆ηλώνω ότι τα αναγραφόμενα στοιχεία στην αίτηση συμμετοχής που υπέβαλα για το πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά με τίτλο(-ους) .................... είναι αληθή και δύναμαι να προσκομίσω στη Γραμματεία της Σχολής, εφόσον μου ζητηθούν, τα σχετικά δικαιολογητικά-αποδεικτικά».

 

Εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται ηλεκτρονικά με επιστολή της Γραμματείας του προγράμματος από την ηλεκτρονική διεύθυνση adamkats@unipi.gr για την αποδοχή τους στο πρόγραμμα σπουδών που επέλεξαν, το ύψος των διδάκτρων -χωρίς να λαμβάνονται υπόψη στο στάδιο αυτό τυχόν συμψηφισμοί και εκπτώσεις- και τον τρόπο πληρωμής τους. Προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους οι υποψήφιοι σπουδαστές πρέπει να προσκομίζουν στη Γραμματεία του προγράμματος τα ακόλουθα:

·         Την ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση (Ν. 1599/1986),

·         Αποδεικτικό εξόφλησης στην περίπτωση των Επαγγελματικών Σεμιναρίων ή κατάθεσης της Α’ δόσης των διδάκτρων σε κάθε άλλη περίπτωση,

·         Νομίμως επικυρωμένα δικαιολογητικά-αποδεικτικά, εφόσον τους ζητηθούν και

·         Επικυρωμένα έγγραφα με τα οποία εντάσσονται σε κάποια από τις περιπτώσεις εφαρμογής εκπτωτικής πολιτικής.

 

Οι ενδιαφερόμενοι που δεν λαμβάνουν σχετική αλληλογραφία εντός της 15ήμερης προθεσμίας τεκμαίρεται ότι απορρίφθηκε η αίτησή τους για συμμετοχή στο πρόγραμμα που επέλεξαν τη δεδομένη περίοδο. 

Αίτηση συμμετοχής