ΣΚΟΠΟΣ

 

Το πρόγραμμα e-learning θεσμοθετήθηκε προκειμένου οι σπουδαστές του να αποκτήσουν κατά τρόπο ευέλικτο, αποτελεσματικό και με χαμηλό κόστος πιστοποιημένη εξειδίκευση σε γνωστικά αντικείμενα του ευρύτερου τομέα των ναυτιλικών σπουδών. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα λαμβάνουν Πιστοποιητικό Επιτυχούς Παρακολούθησης από το Κέντρο Ερευνών και το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά όταν:

·         Ολοκληρώσουν την παρακολούθηση των εβδομαδιαίων διαλέξεων,

·         Λάβουν σε όλα τα θεματικά αντικείμενα (μαθήματα) βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 5,0,

·         Αποπληρώσουν τα δίδακτρα στο σύνολό τους και

·         Υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος όλα τα απαραίτητα για την εγγραφή δικαιολογητικά.

 

Η Γραμματεία του προγράμματος εκδίδει τα ακόλουθα πιστοποιητικά ανά πρόγραμμα σπουδών: