Χρηματοοικονομική Λογιστική (ΟΘΕ.3)

 

1. Γενικά

Η θεματική αυτή ενότητα απευθύνεται σε όλους όσοι επιθυμούν να ασχοληθούν με το αντικείμενο της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής χωρίς να απαιτούνται ειδικές γνώσεις ή επαγγελματική εμπειρία.

 

2. Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος

ΑκαδημαΪκοί Υπεύθυνοι της ολοκληρωμένης θεματικής ενότητας με τίτλο «Χρηματοοικονομική Λογιστική» είναι οι κ.κ. Ανδρέας Μερίκας, Καθηγητής του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά και η Γεωργία Παζαρζή, Διδάκτωρ του ιδίου Πανεπιστημίου.

 

3. Περιγραφή της θεματικής ενότητας

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει θεματικά αντικείμενα (μαθήματα) τα οποία καλύπτονται σε πέντε (5) εβδομαδιαίες διαλέξεις. Η αξιολόγηση των σπουδαστών γίνεται τη συμμετοχή σε γραπτές εξετάσεις που διεξάγονται με την ολοκλήρωση των μαθημάτων. Συγκεκριμένα, διδάσκονται τα ακόλουθα θεματικά αντικείμενα:

* Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική και βασικές έννοιες αυτής.

* Οικονομικές καταστάσεις με ΕΓΛΣ.

* Οικονομικές καταστάσεις με ΔΛΠ.

* Λογαριασμοί Ισολογισμού.

* Λογαριασμοί Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως.

* Βιβλία επιχειρήσεων, Β’ κατηγορίας, Γ’ κατηγορίας.

* Ημερολόγιο. Καθολικό.

* Αποσβέσεις.

* Εργασίες τέλους χρήσης.

* Λογιστικός κύκλος.

 

Τα πρώτα μαθήματα πραγματεύονται τις βασικές έννοιες της Λογιστικής, όπως είναι οι οικονομικές μονάδες, οι μορφές των επιχειρήσεων στη χώρα μας, ο σκοπός και οι διακρίσεις της Λογιστικής, η διαχειριστική χρήση, το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

 

Στη συνέχεια, αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις που ορίζονται από το ΕΓΛΣ (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακας Διάθεσης Κερδών, Προσάρτημα) και τα ΔΛΠ (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακας μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, Κατάσταση Ταμειακών Ροών, Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων) με ιδιαίτερη έμφαση στον Ισολογισμό και την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως.

 

Σε επόμενο στάδιο περιγράφεται η έννοια του λογαριασμού και αναλύονται εκτενώς με παραδείγματα οι διάφορες ομάδες λογαριασμών με τις υποκατηγορίες τους, προκειμένου οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τα στοιχεία των επιχειρήσεων.

 

Κατόπιν, αναλύονται τα βιβλία Γ΄ κατηγορίας που τηρούν οι επιχειρήσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στο Ημερολόγιο και το Καθολικό, καθώς επίσης και ο τρόπος ενημέρωσης των βιβλίων αυτών μέσω των ημερολογιακών εγγραφών.

 

Τέλος, περιγράφονται εκτενώς οι εργασίες που πραγματοποιούνται από τις επιχειρήσεις στο τέλος της χρήσης, οι οποίες περιλαμβάνουν την σύνταξη ισοζυγίων, την απογραφή, τις εγγραφές προσαρμογής, τις εγγραφές αποτελεσμάτων και τη σύνταξη του Ισολογισμού και της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως.

Στο τέλος των μαθημάτων ο σπουδαστής είναι σε θέση να γνωρίζει τις λογιστικές εργασίες που πραγματοποιούνται από τις επιχειρήσεις μέσα σε ένα λογιστικό κύκλο και να αναγνωρίζει τις έννοιες και τις διαδικασίες της λογιστικής που απαιτούνται για να είναι πιο αποτελεσματικοί στο εργασιακό τους περιβάλλον και να μπορούν να προβούν σε ορθές εκτιμήσεις για την πορεία εταιριών.