Ναυτιλιακή λογιστική (ΟΘΕ.2)

 

1. Γενικά

Η θεματική αυτή ενότητα προετοιμάζει επαγγελματίες με γνώσεις λογιστικής ή οικονομικής και διοικητικής επιστήμης προερχόμενες είτε από πανεπιστημιακές σπουδές είτε από 5ετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία (που να αποδεικνύεται με αντίστοιχες βεβαιώσεις) σε ειδικά θέματα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες των ναυτιλιακών επιχειρήσεων και την ιδιαίτερη λογιστική αντιμετώπισή τους (καταγραφή, παρουσίαση και απεικόνιση).

 

2. Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος

Ακαδημαικοί Υπεύθυνοι της ολοκληρωμένης θεματικής ενότητας με τίτλο «Ναυτιλιακή Λογιστική» είναι οι κ.κ. Ανδρέας Μερίκας, Καθηγητής του Τμήματος Ναυιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά και η Γεωργία Παζαρζή, Διδάκτωρ του ιδίου Πανεπιστημίου.

 

3. Περιγραφή Θεματικής Ενότητας

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει θεματικά αντικείμενα (μαθήματα) τα οποία καλύπτονται σε πέντε (5) εβδομαδιαίες διαλέξεις. Η αξιολόγηση των σπουδαστών γίνεται με τη συμμετοχή σε γραπτές εξετάσεις που διεξάγονται με την ολοκλήρωση των μαθημάτων. Συγκεκριμένα, διδάσκονται τα ακόλουθα θεματικά αντικείμενα:

* Γενικές και ειδικές έννοιες της Λογιστικής και των ναυτιλιακών επιχειρήσεων.

* Οικονομικές καταστάσεις με ΕΓΛΣ και ΔΛΠ.

* Ημερολογιακές εγγραφές καταχώρησης λογιστικών γεγονότων.

* Λογιστική Εσόδων Εκμεταλλεύσεως: Έσοδα από ναυλώσεις.

* Λογιστική Εσόδων Εκμεταλλεύσεως: Έσοδα από χρονοναυλώσεις.

* Λογιστική Εσόδων Εκμεταλλεύσεως: Έσοδα από φορτωτικές, ναύλους επιβατών, οχημάτων, εμπορευμάτων.

* Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως: έσοδα εστιατόριων, κυλικείων, καταστημάτων.

* Λογιστική εξόδων εκμεταλλεύσεως: αμοιβές και έξοδα πληρωμάτων.

* Λογιστική εξόδων εκμεταλλεύσεως: επισκευές, συντηρήσεις, ασφάλιστρα, έξοδα κινήσεως πλοίου.

* Αγορά – ναυπήγηση – πώληση πλοίου.

 

Αρχικά αναλύονται βασικές έννοιες της χρηματοοικονομικής λογιστικής οι οποίες είναι απαραίτητες για την εξέταση ειδικών θεμάτων της ναυτιλιακής λογιστικής. Τέτοιες έννοιες είναι οι οικονομικές καταστάσεις, τα βιβλία των επιχειρήσεων (Ημερολόγιο και Καθολικό), οι ημερολογιακές εγγραφές, τα ισοζύγια, το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Κατόπιν, περιγράφονται ορισμένες βασικές έννοιες του κλάδου της ναυτιλίας και οι ιδιαίτεροι λογαριασμοί που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις.

 

Σε δεύτερο στάδιο περιγράφονται οι λογιστικές διαδικασίες των εσόδων εκμεταλλεύσεως που εφαρμόζονται από τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, αναλύεται η λογιστική αντιμετώπιση των εσόδων από ναυλώσεις, από χρονοναυλώσεις, από εισιτήρια επιβατών, οχημάτων και εμπορευμάτων, καθώς και από έσοδα εστιατορίων, κυλικείων, και καταστημάτων που βρίσκονται πάνω στο πλοίο.

 

Σε επόμενο στάδιο περιγράφονται οι λογιστικές διαδικασίες των εξόδων εκμεταλλεύσεως που εφαρμόζονται από τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, αναλύεται η λογιστική αντιμετώπιση των αμοιβών και εξόδων των πληρωμάτων, των εξόδων κινήσεως πλοίων, των επισκευών, των συντηρήσεων, των ασφαλίσεων.

 

Τέλος, αναλύονται οι λογιστικές διαδικασίες που εφαρμόζονται από τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις στις περιπτώσεις αγοράς, ναυπήγησης και πώλησης πλοίων.

 

Καθ’ όλη τη διάρκεια των μαθημάτων παρουσιάζονται πρακτικές εφαρμογές των διδαχθέντων αντικειμένων καθιστώντας τους σπουδαστές εξοικειωμένους με τις έννοιες και τις λογιστικές διαδικασίες που σχετίζονται με βασικά και ειδικά θέματα της δραστηριότητας των ναυτιλιακών επιχειρήσεων και ικανούς να προτείνουν τρόπους αντιμετώπισης προβλημάτων και να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων.