ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η ιστοσελίδα www.e-maritime-unipi.gr αποτελεί ιδιοκτησία του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά (εφεξής καλούμενο χάριν συντομίας «Τμήμα»). Το Τμήμα παρέχει μέσω της ιστοσελίδας αυτής υπηρεσίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (elearning) υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης καλείται να διαβάσει προσεκτικά και αφού τους αποδεχθεί πλήρως να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών της.

  • Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας: Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου (λ.χ. προγράμματα, πληροφορίες, δεδομένα) και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας www.e-maritime-unipi.gr, που έχουν εισαχθεί ή θα εισαχθούν στην ιστοσελίδα από τους υπεύθυνους του Τμήματος, προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στο Τμήμα ή στον εκάστοτε δικαιούχο τους, διατίθενται δε στους επισκέπτες του αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση.
Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το Τμήμα ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους είναι αποκλειστικά σήματα του Τμήματος ή τρίτων μερών, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στο δικτυακό τόπο δεν πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους και ως εκ τούτου, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου και συνεπώς απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα τους του περιεχομένου του δικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας του Τμήματος ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
  • Πρόσβαση στην ιστοσελίδα: Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας www.e-maritime-unipi.gr, η οποία δύναται να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών διαδικτύου) για την οποία έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής ο ίδιος. Επιπλέον, ο επισκέπτης/χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στην εκπαιδευτική πλατφόρμα του προγράμματος και τις λοιπές υπηρεσίες της ιστοσελίδας www.e-maritime-unipi.gr, όπως αυτά διεξοδικά περιγράφονται στο σύνδεσμο «Απαιτήσεις εκπαιδευτικής πλατφόρμας».
  • Λειτουργία δικτύου: Το Τμήμα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ομαλή λειτουργία του δικτύου και της εκπαιδευτικής πλατφόρμας του, δεν εγγυάται όμως ότι οι λειτουργίες του δικτυακού τόπου ή των servers θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια αποφυγής τέτοιων προβλημάτων, τα οποία άμα τη παρουσία τους πρέπει άμεσα να ενημερώνεται το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της ιστοσελίδας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά την λειτουργία των υπηρεσιών σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης (Web EDU tv, Virtual class κ.ο.κ.) με αποδεδειγμένη ευθύνη του δικτύου της εκπαιδευτικής πλατφόρμας το οποίο επηρεάζει άμεσα την ομαλή διεξαγωγή της εκπαίδευσης και αξιολόγησης, οι Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι του προγράμματος θα λάβουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να δοθεί η ευκαιρία στο πσουδαστή που αντιμετώπισε το πρόβλημα να αναπληρώσει τυχόν μαθήματα, εργασίες, ασκήσεις αξιολόγησης και τελικές εξετάσεις σε χρόνο τέτοιο που να ανταποκρίνεται στα αρχικώς προβλεπόμενα.
  • Ορθή και νόμιμη χρήση: Η χρήση της ιστοσελίδας πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα και την εκπαιδευτική πλατφόρμα σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σε αυτή, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του Τμήματος.
  • Περιεχόμενο ιστοσελίδων τρίτων: Η ιστοσελίδα και το εκπαιδευτικό υλικό (σημειώσεις, παρουσιάσεις, αποσπάσματα συγγραμάτων κ.ο.κ.) της εκπαιδευτικής πλατφόρμας ενδέχεται να εμπεριέχουν παραπομπές μέσω συνδέσμων ή διαφημιστικών banners σε ιστοσελίδες τρίτων για το περιεχόμενο των οποίων και οποιαδήποτε ζημία προκύψει από την επίσκεψη σε αυτές και τη χρήση τους δεν ευθύνεται το Τμήμα. Επιπλέον, δεν πραγματοποιείται έλεγχος διαθεσιμότητας, περιεχόμενου, τήρησης εκ του νόμου πολιτικών προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, πολιτικής για χρήση cookies, ποιότητας και πληρότητας των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω συνδέσμων ή διαφημιστικών banners.
  • Τροποποίηση όρων χρήσης ιστοσελίδας: Το Τμήμα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας και τους όρους χρήσης της οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω της ιστοσελίδας.
  • Εφαρμοστέο δίκαιο και αρμόδια δικαστήρια: Όλοι οι όροι χρήσης της ιστοσελίδας και οποιαδήποτε τροποποίησή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών για οποιαδήποτε αντιδικία προκύψει ακόμη και στην περίπτωση της συντρέχουσας δωσιδικίας.