ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Κατά την εγγραφή σας στο newsletter και κατά τη συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής σας σε ένα εκ των προσφερόμενων προγραμμάτων elearning σας ζητείται να δηλώσετε ορισμένα στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επίθετο, διεύθυνση, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κλπ.) προκειμένου να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί η υπηρεσία αποστολής newsletter, να συμμετάσχετε στη διαδικασία επιλογής υποψηφίων για τα προγράμματά μας αντίστοιχα, να εκδοθεί τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών με τα στοιχεία σας κ.ο.κ. Χωρίς τα δεδομένα αυτά είναι αδύνατη η διασφάλιση της λειτουργίας των υπηρεσιών και διαδικασιών αυτών και ως εκ τούτου το Τμήμα συγκεντρώνει τα δεδομένα αυτά σε λίστα μη προσβάσιμη από τρίτους παρά μόνο

α) από το Τμήμα με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης ή για στατιστικούς λόγους,

β) από εταιρίες που ενδεχομένως μεσολαβούν για την προώθηση, υποστήριξη και εξυπηρέτηση της συναλλακτικής σχέσης και μόνο για τον σκοπό της παροχής των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή την τυχόν παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας που έχει ζητήσει ο χρήστης και πάντα υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 4 και 5 παρ. 5 εδ. β΄ του Ν. 3471/06 και

γ) από αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήμάτος τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

Σε καμία άλλη περίπτωση δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις των Ν. 2472/97 και Ν. 3471/06, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Για χρήστες κάτω των 18 ετών θεωρείται δεδομένη η εκ των προτέρων εξασφάλιση της συγκατάθεσης των γονέων/κηδεμόνων σε κάθε περίπτωση δήλωσης προσωπικών στοιχείων στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Ο επισκέπτης/χρήστης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν οι διατάξεις των Ν. 2472/1997 και Ν. 3471/06 για τα προσωπικά δεδομένα.