Τι είναι το πρόγραμμα elearning του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά;

Από το Σεπτέμβριο του 2014 το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά δέχεται αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (elearning), το οποίο προσφέρει τους σπουδαστές του με τρόπο καινοτόμο εξειδικευμένα επιμέρους προγράμματα στο χώρο της ναυτιλίας με τη χρήση μεθόδων σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης.

Πόσα είδη προγραμμάτων υπάρχουν ;

Προς το παρόν, προσφέρονται τα ακόλουθα τέσσερα (4) είδη προγραμμάτων:

  • Επαγγελματικά Σεμινάρια Μικρής Διάρκειας: Πρόκειται για 3 εβδομαδιαίες διαλέξεις υποχρεωτικής παρακολούθησης.
  • Ολοκληρωμένα Επαγγελματικά Σεμινάρια Μεγάλης Διάρκειας: Πρόκειται για 6 εβδομαδιαίες διαλέξεις υποχρεωτικής παρακολούθησης.
  • Ολοκληρωμένες Θεματικές Ενότητες: Πρόκειται για 5 εβδομαδιαίες διαλέξεις υποχρεωτικής παρακολούθησης στο τέλος των οποίων διεξάγονται εξετάσεις.
  • Ολοκληρωμένα Προγράμματα Σπουδών: Πρόκειται για τουλάχιστον 15 εβδομαδιαίες διαλέξεις υποχρεωτικής παρακολούθησης στο τέλος των οποίων διεξάγονται εξετάσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.

Τι προγράμματα προσφέρονται με βάση το αντικείμενο σπουδών;

Γενικά, προσφέρονται τα ακόλουθα προγράμματα:

Ολοκληρωμένα Προγράμματα Σπουδών

· Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων (ΟΠΣ.1)

Ολοκληρωμένες Θεματικές Ενότητες

· Ολοκληρωμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική Μοντελοποίηση στη Ναυτιλία (ΟΘΕ.1)

  • Ναυτιλιακή Λογιστική (ΟΘΕ.2)
  • Χρηματοοικονομική Λογιστική (ΟΘΕ.3)
  • Οικονομική Ανάλυση Ναυλαγορών (ΟΘΕ.4)

· Οικονομική και Πολιτική Περιβάλλοντος στη Ναυτιλία (ΟΘΕ.5)

· Shipping, International Trade and Finance (ΟΘΕ.6)

· Θεωρία Χαρτοφυλακίου και Χρηματοοικονομικά Εργαλεία στη Ναυτιλία (ΟΘΕ.7)

Όταν ολοκληρώσω το πρόγραμμα τί τίτλο αποκτώ ;

Με την επιτυχή ολοκλήρωση οποιουδήποτε εκ των επιμέρους προγραμμάτων αποκτάτε ένα Πιστοποιητικό Επιτυχούς Παρακολούθησης Χ.

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.

Πόσο είναι τα δίδακτρα ανά πρόγραμμα ; Προβλέπονται ευκoλίες πληρωμής;

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Επαγγελματικά Σεμινάρια Μικρής Διάρκειας [ΕΣ]

300

Ολοκληρωμένα Επαγγελματικά Σεμινάρια Μεγάλης Διάρκειας [ΟΕΣ]

800

Ολοκληρωμένες Θεματικές Ενότητες [ΟΘΕ]

500

Ολοκληρωμένα Προγράμματα Σπουδών [ΟΠΣ]

1.250*

Προς διευκόλυνση των σπουδαστών του το Τμήμα έχει υιοθετήσει τρόπο πληρωμής με δόσεις ως ακολούθως:

 

Εγγραφή

3η Εβδομάδα

Προτελευταία Εβδομάδα

ΕΣ

100%

-

-

ΟΕΣ

50%

50%

-

ΟΘΕ

40%

30%

30%

ΟΠΣ

40%

30%

30%

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.

Δικαιούμαι κάποια έκπτωση ;

Εάν ανήκετε σε κάποια από τις ακόλουθες κατηγορίες κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής, τότε με την προσκόμιση των αντίστοιχων δικαιολογητικών δικαιούστε ποσοστιαία έκπτωση που μπορεί να φτάσει μέχρι και το 30%:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Απόφοιτοι του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Ναυτιλία που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Πειραιά

10%

Αντίγραφο του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

Απόφοιτοι του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Ναυτιλία που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

10%

Αντίγραφο του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

Απόφοιτοι του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά

20%

Αντίγραφο πτυχίου

Απόφοιτοι του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου

20%

Αντίγραφο πτυχίου

Πολύτεκνοι

20%

Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης πολυτέκνου ή Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από Α.Σ.Π.Ε

Συμμετέχοντες σε δύο διαφορετικά προγράμματα την ίδια χρονική περίοδο

20%

Δεν απαιτείται κάποιο δικαιολογητικό

Άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ)

30%

Βεβαίωση από αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή ότι το άτομο χαρακτηρίζεται ως ΑΜΕΑ

Άνεργοι

30%

Βεβαίωση Ανεργίας ΟΑΕ∆ ή αντίγραφο της Κάρτας Ανεργίας

Όσοι επαναλαμβάνουν κάποιο από τα προσφερόμενα προγράμματα της ίδιας κατηγορίας εντός 12 μηνών από τη λήξη της προηγούμενης εγγραφής

30%

Δεν απαιτείται κάποιο δικαιολογητικό

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.

 

Με ενδιαφέρει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και θέλω να εγγραφώ, τί κάνω ;

Κατ’ αρχήν, διαβάστε προσεκτικά τα προαπαιτούμενα εγγραφής στο πρόγραμμα elearning αλλά και τις ειδικότερες προϋποθέσεις που αναφέρονται στο πρόγραμμα σπουδών που επιλέξατε(δείτε την 1η παράγραφο σε κάθε πρόγραμμα σπουδών) και, αφού βεβαιωθείτε ότι πληρείτε όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις, συμπληρώστε την Αίτηση Συμμετοχής και αποστείλετε την ηλεκτρονικά. Υπεύθυνη Δήλωση (Ν. 1599/1986) απευθυνόμενη προς το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά με την οποία να δηλώνονται τα ακόλουθα: «∆ηλώνω ότι τα αναγραφόμενα στοιχεία στην αίτηση συμμετοχής που υπέβαλα για το πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά με τίτλο(-ους) .................... είναι αληθή και δύναμαι να προσκομίσω στη Γραμματεία της Σχολής, εφόσον μου ζητηθούν, τα σχετικά δικαιολογητικά-αποδεικτικά».

Εντός δεκαπέντε (15) ημερώναπό την υποβολή της αίτησης θα ενημερωθείτε ηλεκτρονικά με email της Γραμματείας του προγράμματος από την ηλεκτρονική διεύθυνση adamkats@unipi.grγια την αποδοχή σαςστο πρόγραμμα σπουδών που έχετε επιλέξει και άλλες χρήσιμες πληροφορίες(το ύψος των διδάκτρων και τον τρόπο πληρωμής τους). Εάν δεν λάβετε τέτοιο email, τότε η αίτησή σας έχει απορριφθεί.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ολοκλήρωση της εγγραφής κάντε κλικ εδώ.

Τι είναι η εκπαιδευτική πλατφόρμα ;

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα είναι ένα user-friendly λογισμικό το οποίο υποστηρίζει όλο το πρόγραμμα elearning, καθώς με μόνη την πρόσβαση στο διαδίκτυο και την εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης κάθε σπουδαστής έχει τη δυνατότητα παρακολούθησης «ζωντανών» εξ αποστάσεως και μαγνητοσκοπημένων διαλέξεων, επικοινωνίας με τους λοιπούς συνσπουδαστές του, τους καθηγητές του, την τεχνική υποστήριξη, την ανάρτηση των εργασιών του κ.ο.κ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις της εκπαιδευτικής πλατφόρμας κάντε κλικ εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις οδηγίες χρήσης της πλατφόρμας κάντε κλικ εδώ.

Έχω ακόμη απορίες. Με ποιον μπορώ να επικοινωνήσω;

Μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα επικοινωνίας ή να καλέσετε

τον Υπεύθυνο του Προγράμματος Elearning.

Για να δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας του κάντε κλικ εδώ.