Σακελλαριάδου Φανή

Καθηγήτρια
Τηλέφωνο: +30 210 4142531
E-mail: fsakelar@unipi.gr

 

Σπουδές

 • 1976-1981, Πτυχίο Χημείας, Χημικό Τμήμα, Σχολή Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 • 1981-1983, Diploma of Imperial College στην Οργανική Σύνθεση, Department of Organic Chemistry, Imperial College, University of London, U.K.
 • 1981-1984, Eπαγγελματικό Ενδεικτικό στην Ωκεανογραφία, Σχολή Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Αθηνών,
 • 1983-1987, Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD) στην Εφαρμοσμένη Θαλάσσια Γεωχημεία, Applied Geochemistry Research Group, Royal School of Mines, Imperial College, University of London, U.K. Τίτλος διατριβής: Η γεωχημεία των παράκτιων ιζημάτων του Βορείου Αιγαίου

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Προσανατολίζονται σε θέματα:

 • ποσοτικού προσδιορισμού, πιθανής προέλευσης, κινητικότητας, συμπεριφοράς ίχνημετάλλων (ολικά μέταλλα και γεωχημικά κλάσματα) σε θαλάσσια δείγματα ιζημάτων και νερού
 • μελέτης χημικών ενώσεων σε θαλάσσια ιζήματα
 • μελέτης του διαλυτού οργανικού υλικού (DOM) σε θαλάσσια ιζήματα με φασματοσκοπία φθορισμού
 • μελέτης ωκεανογραφικών παραμέτρων σε θαλάσσια συστήματα
 • γεωχημικές μελέτες σε παράκτιες περιοχές
 • αειφόρου ανάπτυξης και διαχείρισης παράκτιας ζώνης
 • περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατασκευής και λειτουργίας λιμένων σκαφών αναψυχής
 • σταθμών υποδοχής καταλοίπων πλοίων
 • θαλάσσιας ρύπανσης
 • ατμοσφαιρικής ρύπανσης (απογραφή και μελέτη ατμοσφαιρικών ρυπαντών, κυρίων και δευτερευόντων αερίων θερμοκηπίου), ατμοσφαιρικής ρύπανσης (απογραφή και μελέτη ατμοσφαιρικών ρυπαντών, κυρίων και δευτερευόντων αερίων θερμοκηπίου).
 

Επαγγελματική εμπειρία

 • from February 2012: marine geochemist expert-consultant, Hydrex, Antwerpen, Belgium.
 • from 01/2011: Professor in Geochemical Oceanography, Dept of Maritime Studies, University of Piraeus, 80 Karaoli and Dimitriou st, 18532 Piraeus (Greece).
 • 11/2002 - 12/2010: Associate Professor in Oceanography, Dept of Maritime Studies, University of Piraeus, 80 Karaoli and Dimitriou st, 185 32 Piraeus (Greece).
 • 12/1996 - 11/2002: Assistant Professor in Oceanography, Dept of Maritime Studies, University of Piraeus, 80 Karaoli and Dimitriou st, 18532 Piraeus (Greece).
 • 11/1992 - 12/1996: Lecturer in Oceanography, Dept of Maritime Studies, University of Piraeus, 80 Karaoli and Dimitriou st, 18532 Piraeus (Greece).
 • 1990 – 1992: Researcher (in marine geochemical topics), Hellenic Centre for Marine Sciences, Anavyssos (Gr).
 • 1989 – 1990: National expert (in climatic change issues), European Union, DG XI, Brussels (Greece).
 • 1989 – 1990: Professor of Chemistry, Air Forces Academy, Dekelia (Greece).
 • 1987 – 1989: researcher (in atmospheric emissions and climatic change issues), National Technical University of Athens, Athens (Greece).

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις

 • Sakellariadou, F., 2012. Evaluation of anthropogenic pollution in harbor areas. International Conference on Applied Business and Economics, ICABE 2012, 11-13 October 2012, Nicosia, Cyprus.
 • Sakellariadou, F., 2012. Spectroscopic studies on sedimentary organic material. Goldschmidt 2012, 24-30 June 2012, Montreal, Canada.
 • Sakellariadou, F., 2012. Studies of the DOM aqueous extracts from coastal marine sediments. European Geosciences Union, General Assembly 2012, 22-27 April 2012. Vienna, Austria.
 • Sakellariadou, F., 2012. The carbon footprint of a car travelling from Athens to Venice. 10ο Hellenic Symposium on Oceanography and Fisheries, 7-11 May 2012, Athens.
 • Sakellariadou, F., 2012. Heavy metal and dissolved organic matter studies in Piraeus port sediments. International Journal of Oceans and Oceanography (IJOO), vol. 6(1), pp. 27-43.
 • Sakellariadou, F., 2011. Application of agglomerative hierarchical clustering on metal content data sets of Piraeus and Lavrio port sediments. 16th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region (MESAEP), 24-27 September 2011, Ioannina, Greece.
 • Vournazou, A.-M. and Sakellariadou, F., 2011. The total cost of the use of antifouling coatings on ships/ hulls: a case study. 16th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region (MESAEP), 24-27 September 2011, Ioannina, Greece.
 • Sakellariadou, F. 2011. Geochemical studies in Piraeus port sediments, Greece. Goldschmidt 2011, 14-19/8/2011, Prague, Mineralogical Magazine, Journal of Mineral Sciences, p.1783.
 • Sakellariadou, F. 2011. Fluorescence characterization of organic matter released from Messiniakos gulf sediments, SW Peloponnese, Gr. V International Conference on Integrated Management of Coastal Zones, CARICOSTAS 2011, “Integration for the sustainability of coastal ecosystems”, 11-13/5/2011, Santiago, Cuba.
 • Sakellariadou, F., 2010. Fluorescence characterization of organic matter released from surface sediments collected from a traverse at the Messiniakos gulf, SW Peloponnese, Gr. British Sedimentological Research Group, BSRG 2010, abstract volume p. 95, National Oceanography Centre, Southampton, 19-21 December 2010
 • Sakellariadou, F. and Senesi, N., 2010. Fluorescence characterization of organic matter released from Piraeus port sediments., Ocean Carbon and Biogeochemistry Workshop, Scripps Institution of Oceanography, 19-22 July, La Jolla, CA, USA.
 • Sakellariadou, F. and Ηaralambides, L., 2010. Cd, Ni and Pb vertical distribution in sediment cores from the Elefsis gulf (Attiki-Greece). Fresenius Environmental Bulletin, vol. 19 (9), 1848-1853.
 • Sakellariadou, F., 2010. Geochemical studies of the environmentally mobile metal fraction in boxcores from the Messiniakos gulf (Greece). Proceedings of the 39th CIESM Congress, 10-14/5/2010,Venice, Italy.
 • Sakellariadou, F., 2010. Climate change and maritime industry. Proceedings of the 39th CIESM Congress, 10-14/5/2010, Venice, Italy.
 • Haralambides, L, Ladakis, E. and Sakellariadou, F., 2010. The distribution of Fe and Mn in sediments from the Elefsis gulf (Greece). Proceedings of the 39th CIESM Congress, 10-14/5/2010, Venice, Italy.
 • Sakellariadou, F., Ladakis, M. Haralambides, L., 2009. Cu, Zn and Sn vertical distribution in sediment cores from the Elefsis Gulf (Attiki, Greece). The 2nd International Conference on Environmental and Computer Science, ICECS 2009, 27-30 December 2009, Dubai.
 • Sakellariadou, F., D’Orazio, V., Senesi, N., 2009. Fluorescence characterisation of organic matter released from Messiniakos gulf sediments. 15th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region (MESAEP), 7-11/10, 2009, Bari, Italy.
 • Ladakis, M., Haralambides L. and Sakellariadou, F., 2009. Cd, Ni and Pb vertical distribution in sediment cores ftom the Elefsis Gulf (Attiki, Greece). 15th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region (MESAEP), 7-11/10, 2009, Bari, Italy, p.170.
 • Sakellariadou, F., 2009. Preliminary geochemical studies in sediments from the Messiniakos gulf (SW Peloponnese). Proceedings of the 9th Hellenic Symposium of Oceanography and Fisheries, 13-16 May 2009, 266-271, (in Greek).
 • Sakellariadou, F., 2009. Environmentally sound port management. Proceedings of the Silver Jubilee of the International Port Conference IPC 25 years in Seaports and Maritime Transport “Retrospectives and Perspectives, 8-10 February, Alexandria – Egypt
 • Sakellariadou, F., 2008. Environmental management of marinas with economic benefits. Proceedings of the 4 Hellenic Conference “Coastal zone management and improvement” organized by the Port Engineering Laboratory of the National Technical University of Athens, 23-28 September, Mytilini, (in Greek).
 • Haralambides, L and Sakellariadou, F., 2008. A pollutant dispersion model for the Piraeus, Lavrio and Rafina ports and the Elefsis gulf. Fresenius Environmental Bulletin, vol. 17, No 10a, 1607-1614.
 • Sakellariadou, F., 2007. Oceanography, 354 p., Stamoulis (ed), ISBN: 978-960-351-695-8, (in Greek).
 • Haralambides, L. and Sakellariadou, F., 2007. A pollutant dispersion model for the Piraeus, Lavrio and Rafina ports and the Elefsis gulf. Proceedings of the 14th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region (MESAEP), 10-14/10/2007, Seville, Spain, p. 268.
 • Sakellariadou, F., 2007. Marine tourism development and sustainability, Case study the Saronicos gulf marinas, Gr. Proceedings of the 38th CIESM Congress, 9-13/4/2007, Istanbul - Turkey, p. 702.
 • Sakellariadou, F., 2007. Study of the nitrate reductase in the Elefsis gulf. Proceedings of the 38th CIESM Congress, 9-13/4/2007, Istanbul – Turkey, p. 390.
 • Sakellariadou, F., 2006. Spectroscopic studies of humic acids from subsurface sediment samples collected across the Aegean Sea. Mediterranean Marine Science, vol. 7, no 2, pp. 7-13.
 • Tapinos, S., Paraskevopoulou, V., Dassenakis, M., Sakellariadou, F., 2006. Heavy metal pollution and environmental management problems in the marinas of Saronikos gulf. Fresenius Environmental Bulletin, vol. 15, no 9A, pp. 1049-1057.
 • Sakellariadou, F., 2006. Contribution of ships to the atmospheric pollution Studies in honour of Prof. Naoum, University of Piraeus editions, vol. B, pp.1047-1063, (in Greek).
 • Haralambides, L. and Sakellariadou, F., 2006. Geochemical investigations in sediment cores from the Elefsis, Gulf, Greece. Proceedings of the 8th Hellenic Symposium on Oceanography and Fisheries (cd), 4-8 June 2006, Thessaloniki, Gr.
 • Sakellariadou, F, 2006. Ports and Sustainability. Proceedings of the 8th Hellenic Symposium on Oceanography and Fisheries (cd), 4-8 June 2006, Thessaloniki, Gr.
 • Sakellariadou, F., 2005. Spectroscopic studies of humic acids from subsurface sediment samples collected across the Aegean Sea. Proceedings of the 13th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region (MESAEP), 8-12/10/ 2005, Thessaloniki - Greece, p. 117.
 • Tapinos, S., Dassenakis, M., and Sakellariadou, F., 2005. Heavy metal pollution and managerial problems in the marinas of the Saronicos gulf. Proceedings of the 13th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, MESAEP, 8-12/10/ 2005,Thessaloniki - Greece, p. 97.
 • Sakellariadou, F., 2005. The need for an environmental port management Proceedings of the 10th FECS International Conference on Chemistry and the Environment. 4-7/9/2005, Rimini, Italy, p. 76.
 • Sakellariadou, F. and Haralambides, L., 2004. Metal Partitioning in Rafina port sediments.
 • Proceedings of the 20th International Annual Port Conference, 11-13/1/ 2004, Alexandria – Egypt.
 • Sakellariadou, F. and Haralambides, L., 2004. Lead, Zinc, Copper and Iron Partitioning Spatial Distribution in Lavrio port sediments. Proceedings of the 37th CIESM Congress, 7-11/6/2004, Barcelona, vol. 37, p. 239.
 • Sakellariadou, F., Ηaralambides, L., 2003. Metal partitioning in Rafina and Lavrio Port Sediments.
 • The Cyprus Journal of Science and Technology, published by the Frederick Research Centre, No 4, pp. 109-117.
 • Ladakis, M., Sakellariadou, F., Megalofonou, P. Dassenakis, M., Roussis, V., 2003. Metal content in sediments and benthic organisms from the National Marine Park of N. Sporades, in the Aegean Sea. Book of Abstracts of the 38th European Marine Biology Symposium. Aveiro, 8-12/9/2002.
 • Sakellariadou, F., 2003. Characterization of humic compounds released from sediment cores collected from the Aegean Sea. Proceedings of the 7th Hellenic Symposium of Oceanography and Fisheries, p. 101, 6-9 May 2003, Kriti, Gr, (in Greek).
 • Haralambides, L. and Sakellariadou, F., 2003. Geochemical investigations in the Elefsis gulf. Proceedings of the 7th Hellenic Symposium of Oceanography and Fisheries, p. 314, 6-9 May 2003, Kriti,Gr, (in Greek).