Θαλασσινός Ελευθέριος

Καθηγητής
Τηλέφωνο: +30 210 4142543
E-mail: thalassi@unipi.gr

 

Σπουδές

 • 1972-1976, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Β.Α., Οικονομικές Επιστήμες
 • 1977-1978, Πανεπιστήμιο De-Paul Σικάγο Η.Π.Α., Μ.Β.Α., Διεθνείς Επιχειρήσεις, Χρηματοοικονομικά
 • 1979-1983, Πανεπιστήμιο Illinois Σικάγο Η.Π.Α., Ph.D., Διεθνή Οικονομικά, Οικονομετρία
 • 1999, Πανεπιστήμιο California Berkley Η.Π.Α., Advanced Management Program For Bankers 1998 , Bankers Trust Νέα Υόρκη Η.Π.Α., Advanced Program For Institutional Services

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Οικονομική και Νομισματική Ενοποίηση
 • Παραγωγικότητα και Αποτελεσματικότητα Επιχειρήσεων και Οργανισμών
 • Ποσοτική Ανάλυση
 • Διεθνείς Χρηματοδοτήσεις
 • Ναυτιλιακές Χρηματοδοτήσεις
 • Διεθνές Εμπόριο

Επαγγελματική εμπειρία

 • Professor, Quantitative Methods and International Economics, Director of MSc in Maritime Studies, University of Piraeus, Greece
 • Visiting Professor, Advanced Quantitative Methods, MBA Program, Hellenic Open University, Greece
 • Visiting Professor, Business Administration, MBA Program, Open University of Cyprus
 • Visiting Professor, Applied Macroeconomics, MA Program, University of Craiova, Romania
 • Visiting Professor, Applied Macroeconomics, MA Program, University of Finance and Administration, Prague, Czech Republic
 • Visiting Professor, Quantitative Financial Analysis, Co­Director of MSc in International Shipping Trade and Finance, Danubius University of Galati, Romania
 • Visiting Professor, Quantitative Analysis and European Integration, University Paris Quest Nanterre La Defense, France
 • Jean Monnet Module (1993), Jean Monnet Chair (1997), Jean Monnet Centre of Excellence, Project Leader (2011), www.jmce­piraeus.eu Jean Monnet Multiresearch Group of Experts, Project Leader (2012), www.jeanmonnet­emu.eu
 • Doctor Honorius Causa, Danubius University of Galati, Romania, 2013

 • General Editor and Founder: European Research Studies Journal since 1998, a refereed International publication accepted by JEL indexed in EconLit, SSRN Library, the American Economic Association, RePEc Wharton School, Copernicus, EU­ Agenda, SCOPUS and Thompson Index (under evaluation) distributed by EBSCO Publishing, MA, USA www.ersj.eu
 • Chairman: International Conference on Applied Business and Economics since 2003, an International Conference organized jointly by a number of Universities/Research Institutions worldwide with more than 140 participants every year from more than 32 countries www.icabe.gr
 • General Editor and Founder: International Journal of Economics and Business Administration since 2012 a refereed International publication accepted by JEL indexed in EconLit, SSRN Library, the American Economic Association, RePec Wharton School, www.ijeba.com
 • General Editor and Founder: International Journal of Maritime Trade & Economic Issues, a refereed International publication accepted by JEL indexed in EconLit, SSRN Library, the American Economic Association, RePec Wharton School, www.ijmtei.com
 • Editorial Board Member in various Journals e.g., The Global Journal of Optimization, The International Journal of Computational Economics and Econometrics, Public Administration and Regional Studies Journal and more.
 • International Advisor in various Scientific Associations worldwide.
 • President: International Strategic Management Association since 1993 www.isma­edu.eu
 • Department Chairman: 1998­2000, 2002­ 2004, 2004­2006, www.unipi.gr
 • Director of Graduate Studies: 2003­2005, 2005­2008, 2009­Today, www.maritime­ unipi.gr

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις

Recent Selected Publications­Invited Key Note Speeches (2008­today):

1. “The Near False Parameter Method for the Estimation of an Aframax Charter

Index”,

E. I. Thalassinos, M. Hanias, P. Courtis, J. E. Thalassinos

International Journal of Trade in Services, Vol. 10, Issue 1, 2008.

 

2. “The Beginning and Some National Particularities of Liberalism”,

E. I. Thalassinos, D. M. Pociovălişteanu

Metalurgia International Vol. XIII, no.2 special issue, 2008.


 

3. “Trends and Developments in the European Financial Sector”,

E. I. Thalassinos

European Financial and Accounting Journal, Vol. 3, 2008. ­

 

4. “Exchange Rate Policies EU­US”,

E. I. Thalassinos

Annals of the University of Craiova, Economic Sciences Series, Year XXXVI, Vol. 1, No. 36, 2008.

 

5. “Financial Bubbles: What is Next?”

E. I. Thalassinos

ECO­TREND, European Developments and Globalization, (ISBN 978­973­144­205­ 1) Targu­Jiu Romania, 2008.

 

6. “The Who’s and the Why’s of the Financial Crisis”,

E. I. Thalassinos

Institute of Economics, Faculty of Law, Administration and Economics University of Wroclaw, Poland, 2008.

 

7. “Trade Regionalization: Trade Policies”,

E. I. Thalassinos, Invited Key Note Speaker
International Conference on Competitiveness and Stability in the Knowledge­Based Economy, Craiova, Romania May 30th ­ June 1st2008.

 

8. “Trends and Developments in the European Financial Sector”,

E. I. Thalassinos, Invited Key Note Speaker
4th Annual Conference, Integrating Perspectives on Performance Management, University of Economics, Prague, Czech Republic, September 10­12, 2008.

 

9. “Financial Bubbles: What is Next?”

E. I. Thalassinos, Invited Key Note Speaker
5th International Scientific Conference ECO­TREND 2008, European Developments and
Globalization, (ISBN 978­973­144­205­1) Targu­Jiu Romania, 21­23 November,2008.

 

10. “The Who’s and the Why’s of the Financial Crisis”,

E. I. Thalassinos, Invited Key Note Speaker
International Conference, Institute of Economics, Faculty of Law, Administration and Economics University of Wroclaw, Poland, 17­18 April, 2008.

 

11. “Chaos Theory: Forecasting the Freight Rate of an Oil Tanker”,

E. I. Thalassinos, M. Hanias, P. Courtis, J. E. Thalassinos

International Journal of Computational Economics and Econometrics, Vol. 1, issue 1,

2009.

 

12. “An Evaluation of the U.S. Dollar and Oil Prices: A VAR Analysis”,
E. I. Thalassinos, E. Politis, session 14, Invited Paper

35th Annual Conference, Eastern Economic Association, NY, USA, February 27 – March 1, 2009.

 

13. “The False Near Neighbor Model: Forecasting the Charter Rate of an Aframax Tanker”,
E. I. Thalassinos, M. P. Hanias, P.G. Courtis, J. E. Thalassinos, session 57, Invited Paper

35th Annual Conference, Eastern Economic Association, NY, USA, February 27 – March 1, 2009.

 

14. “Asian Imports and Freight Rates of Bulk Carriers: An Econometric Analysis”,

E. I. Thalassinos, E. Politis, session 16, Invited Paper

36th Annual Conference, Eastern Economic Association, Philadelphia, USA, February 26 – 28, 2010.

 

15. “Reduction of Regional Disparities: Objective of the Economic and Social Cohesion”,
E. I. Thalassinos, D. M. Pociovalisteanu, session 52, Invited Paper
36th Annual Conference, Eastern Economic Association, Philadelphia, USA, February 26 – 28, 2010.

 

16. “The Current Financial Crisis and Its Impact on the Performance Indicators of Selected Countries: An Empirical Analysis”,
E. I. Thalassinos, M. Pintea, P. I. Raiu, session 16, Invited Paper
36th Annual Conference, Eastern Economic Association, Philadelphia, USA, February 26 – 28, 2010.

 

17. “Contemporary Theory and Policy in Regional Development in OECD Countries”,

E. I. Thalassinos, P. Courtis

Essays in Honour of late Professor P. Livas, Piraeus, Greece, pp. 363­386, 2010.

 

18. “New Dimensions of Country Risk in the Context of the Current Crisis: A Case Study

for Romania and Greece”,

E. I. Thalassinos, V. Zampeta, L. Deceanu, M. Pintea

European Research Studies, Vol. XIII, Issue 3, pp. 225­236, 2010.

 

19. “Competition and Human Capital on the Education Market”,

E. I. Thalassinos, D.M. Pociovalisteanu, M. Iordanescu­Platis, L. Badea

In Apas Papers, RePEc: nsu:apasro:90, 2010.

 

20. “Valuation Model for Vessel Acquisition: An Econometric Analysis”,

E. I. Thalassinos, E. Politis, session B7, Invited Paper
37th Annual Conference, Eastern Economic Association, NY, USA, February 26 – 28, 2011.

 

21. “The Importance of ICTs in Social and Laboral Inclusion: The Case of Rural Women”,
E. I. Thalassinos, M. Isabel Novo­Corti, ManoelBarta Castro, session E9, Invited Paper

37th Annual Conference, Eastern Economic Association, NY, USA, February 26 – 28,

2011.

 

22. “Profitability, Return and Growth: An Application to the Shipping Industry”,

E. I. Thalassinos, V. Zampeta, session H3, Invited Paper
37th Annual Conference, Eastern Economic Association, NY, USA, February 26 – 28, 2011.

 

23. “The European Common Currency: Trade Effect and Redistribution of Wealth­ Winners and Losers”,
E. I. Thalassinos, G. Dafnos, session J5, Invited Paper

37th Annual Conference, Eastern Economic Association, NY, USA, February 26 – 28,

2011.

 

24. “A Holistic Framework for Measuring a Bank’s Financial Health”,

E. I. Thalassinos, K. J. Liapis, J. E. Thalassinos, session M8, Invited Paper
37th Annual Conference, Eastern Economic Association, NY, USA, February 26 – 28, 2011.

 

25. “A Holistic Framework for Measuring a Bank’s Financial Health: A Reply”,

E. I. Thalassinos, K. J. Liapis, J. E. Thalassinos, Invited Paper
10th Biennial Meeting, AtheneanPocicy Forum, Deutsche Bundesbank Frankfurt, Germany, July 30­31, 2011.

 

26. “Gender Wage Gap: Evidence from the Hellenic Maritime Sector 1995­2002”,

E. I. Thalassinos, S. Arvanitis, Th. Stamatopoulos

European Research Studies, Vol. XIV, Issue 1, pp. 93­104, 2011.

 

27. “International Stock markets: A Co Integration Analysis”,

E. I. Thalassinos, E. D. Politis

European Research Studies Journal, Vol. XII, issue 2, 2011, 113­130.

 

28. “The Methodology of the Rating Companies and the Evaluation Process of Sovereign Bonds”,
E.I. Thalassinos, Invited Key Note Speaker
International Conference in Business and Economics, University of Nis Serbia, October

15­16, 2011.

 

29. “The Role of the Rating Companies in the Recent Financial Crisis”,

E. I. Thalassinos, Invited Key Note Speaker
International Conference on Competitiveness and Stability in the Knowledge­based Economy, Craiova Romania, 3­4 November 2011.

 

30. “The Evaluation of the USD Currency and the Oil Prices: A VAR analysis”,

E. I. Thalassinos, E. D. Politis

European Research Studies Journal, Vol. XIII, issue 2, pp. 137­146, 2012.

 

31. “Observing Evidence of Insider Trading in the Athens Stock Exchange (ASE)”,

E. I. Thalassinos, D. Maditinos, A. Paschalidis

Journal of Economic Structures, 1:8, 03 Dec. 2012. http://www.journalofeconomicstructures.com/content/1/1/8

 

32. “Innovation Management and Controlling in SMEs”,

E. I. Thalassinos, K. Havlíček, L. Berezkinova

European Research Studies, Vol. XV, Special issue, 2012.

 

33. “Country Risk and Financial Crisis”,

E. I. Thalassinos

Kirkareli University Edition, 2012.

 

34. “Dynamic Approach of Capital Structure of European Shipping Companies”,

E.I. Thalassinos, S. H. Arvanitis, Th. Stamatopoulos I. S. Tzigkounaki

International Journal of Economic Sciences and Applied Research (IJESAR) RePEc:tei:journl:v:5:y:2012:i:3:p:33­63, 2012.

 

35. “Observing Evidence of inside Trading in the Athens Stock Exchange”,

E. I. Thalassinos, D. Maditinos, A. Paschalidis, session G2, Invited Paper
38th Annual Conference Eastern Economic Association, 9­11 March, Boston, USA,

2012.

 

36. “How Corporate Governance and Globalization Affect the Administrative Structure of the Shipping Industry”,
E. I. Thalassinos, V. Zampeta, session A2, Invited Paper
9 th International Conference Global Business Administration and Technical Association, 11­14 July, NY, USA, 2012.

 

37. “European Sovereign Debt and CDS Spreads”,

E. I. Thalassinos, P. E. Thalassinos, Invited Paper
Athenian Policy Forum International Conference on Global Economic and Financial Asymmetries: Causes and Consequences, 17­19 June, Seoul, S. Korea, 2013.

 

38. “CDS and Financial Crisis in Europe”,

E. I. Thalassinos, P. E. Thalassinos, session F16, Invited Paper
39th Annual Conference Eastern Economic Association, Session F16, 9­11 May, New York, USA, 2013.

 

39. “Valuation Model for a Second Hand Crude Oil Tanker Vessel: An Econometric Approach”,
E. I. Thalassinos, E. Politis, session C17, Invited Paper

39th Annual Conference Eastern Economic Association, Session C17, 9­11 May, New York, USA, 2013.

 

40. “The Role of the Rating Companies in the Recent Financial Crisis in the Balkan and
Black Sea Area”,
E. I. Thalassinos, K. J. Liapis, J. E. Thalassinos

Book Chapter in A. Karasavvoglou and P. Polychronidou (eds.),
Economic Crisis in Europe and the Balkans, Contributions to Economics, Springer International Publishing Switzerland, DOI IO.1007/978­3­319­00494­5_6, 2013.

 

41. “Customer Satisfaction, Loyalty and Financial Performance: A Holistic Approach of
the Greek Banking Sector”,
E. I. Thalassinos, E. Keisidou, L. Sarigiannidis, D. Maditinos

International Journal of Bank Marketing, Vol. 31, issue 4, pp. 1­47 2013.

 

42. “A Comparative Analysis for the Accounting Reporting of “Employee benefits” between IFRS and other Accounting Standards: A Case Study for the Biggest Listed Entities in Greece”,
E. I. Thalassinos, K. Liapis

International journal of Economics and Business Administration, Vol.I (1), 2013.

 

43. “EMU and the Process of European Integration: Southern Europe's Economic Challenges and the Need for Revisiting EMU's Institutional Framework”,
E. I. Thalassinos, G. Dafnos
Megatrend Revija, Vol. 10(4), pp. 59­82 2013. http://www.linkedin.com/profile/view? id=81169997&trk=hb_tab_pro_top

 

44. “EMU and the Process of European Integration: Southern Europe’s Economic Challenges and the Need for a New EMU’s institutional Framework”,
E. I. Thalassinos, Invited Key Note Speaker
International Conference, EconomiXUniversite Paris Ouest, Nanterre – La Defense, 19 March 2014.

 

45. “The Financial Crisis Changes the Ownership of Banks through the Reorganization and the Recapitalization of the Banking Industry: The Case of Greece”,
E. I. Thalassinos, Invited Key Note Speaker

International Conference, EconomiXUniversite Paris Ouest, Nanterre – La Defense, 20 March 2014.

 

46. “Sovereign Debt in Relation to CRAs: It is Time for New Regulation?”,

E. I. Thalassinos, Invited Key Note Speaker
International Conference, EconomiXUniversite Paris Ouest, Nanterre – La Defense, 20 March 2014.

 

47. “How Credit Swaps Affect Sovereign Debt: The Case of the Eurozone”,

E. I. Thalassinos, P. E. Thalassinos, session A5, Invited Paper
40th Annual Conference Eastern Economic Association, 6­9 March, Boston, USA, 2014.

 

48. “A New Evaluation Procedure of New Building and Second Hand Vessel Prices”,

E. I. Thalassinos, E. Politis, session D5, Invited Paper
40th Annual Conference Eastern Economic Association, 6­9 March, Boston, USA, 2014.

 

49. “The Role of Corporate Governance in the Financial Structure of the Shipping Industry”,
E. I. Thalassinos, V. Zampeta, session D5, Invited Paper
40th Annual Conference Eastern Economic Association, 6­9 March, Boston, USA, 2014.

 

50. “Country Risk and Financial Crisis”,

E. I. Thalassinos

Chapter book in The European Debt Crisis: Causes, Consequences, Measures and Remedies (eds) A. Ari, Cambridge Scholars Publishing, ISBN­13: 978­1­4438­5616­ 4, London, UK, 2014.

 

51. “Segmental Financial Reporting and the Internationalization of the Banking Industry”,
E. I. Thalassinos, K. Liapis
Chapter book, Risk Management: Strategies for Economic Development and Challenges

in the Financial System, (eds), D. Milos Sprcic, Nova Publishers, ISBN: 978­1­ 63321­539­9, NY, USA, pp. 221­256, 2014.

 

52. “A New Evaluation Procedure of New Building and Second Hand Vessels Prices”,
E. I. Thalassinos, E. D. Politis
The International Journal of Finance, Vol. 26, issue 1,pp. 90­110, 2014.

 

53. “Corporate Governance in Shipping: An Overview”,

E. I. Thalassinos, E. Giannakopoulou, Th. Stamatopoulos

Maritime Policy and Management, 2014 forthcoming.

 

54. “The European Sovereign Debt Crisis and the Role of Credit Swaps”,

E. I. Thalassinos, Th. Stamatopoulos, P. E. Thalassinos

Chapter book in The WSPC Handbook of Futures Markets (eds) W. T. Ziemba and A.G. Malliaris, in memory of Late Milton Miller (Nobel 1990) World Scientific Handbook in Financial Economic Series Vol. 5, 2014 forthcoming.