Θεωρία Χαρτοφυλακίου και Χρηματοοικονομικά Εργαλεία στη Ναυτιλία (ΟΘΕ.7)

 

1. Γενικά

Η θεματική αυτή ενότητα προετοιμάζει όλους όσοι έχουν τις απαιτούμενες γνώσεις στατιστικής και χρηματοοικονομικής προερχόμενες είτε από πανεπιστημιακές σπουδές σχετικές με την οικονομική και διοικητική επιστήμη (απόφοιτοι οικονομικών τμημάτων) είτε από 5ετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία (που να αποδεικνύεται με αντίστοιχες βεβαιώσεις) και επιθυμούν να ασχοληθούν με τη Θεωρία Χαρτοφυλακίoυ και τα Χρηματοοικονομικά Εργαλεία στη Ναυτιλία. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι, επιπλέον, η βασική γνώση σε υπολογιστικά φύλλα τύπου Excel.

 

2. Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος

ΑκαδημαΪκοί Υπεύθυνοι της ολοκληρωμένης θεματικής ενότητας με τίτλο «Θεωρία Χαρτοφυλακίου και Χρηματοοικονομικά Εργαλεία στη Ναυτιλία» είναι οι κ.κ. Λευτέρης Θαλασσινός, Καθηγητής του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά και Ευάγγελος Πολίτης, Διδάκτωρ του ιδίου Πανεπιστημίου.

 

3. Περιγραφή της θεματικής ενότητας

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει θεματικά αντικείμενα (μαθήματα) τα οποία καλύπτονται σε πέντε (5) εβδομαδιαίες διαλέξεις. Η αξιολόγηση των σπουδαστών γίνεται με δύο (2) προγραμματισμένες ασκήσεις αξιολόγησης (test) κατά τη διάρκεια των διαλέξεων (3η και 5η εβδομάδα), δύο (2) εργασίες που γνωστοποιούνται στους σπουδαστές 48 ώρες πριν από την ηλεκτρονική παράδοσή τους (2η και 4η εβδομάδα) και τέλος με τη συμμετοχή σε γραπτές εξετάσεις που διεξάγονται με την ολοκλήρωση των μαθημάτων. Συγκεκριμένα, διδάσκονται τα ακόλουθα θεματικά αντικείμενα:

 • Εισαγωγή στης ναυτιλιακές αγορές και το χρηματοπιστωτικό σύστημα
 • Εργαλεία της κεφαλαιαγοράς και παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα
 • Θεωρία Χαρτοφυλακίου
 • Υπόδειγμα αποτίμησης κεφαλαιακών στοιχείων (CAPM, APT)
 • Αποτίμηση χαρτοφυλακίου
 • Υπόθεση της αποτελεσματικότητας της αγοράς και η αμφισβήτηση
 • Σύγχρονη Θεωρία Χαρτοφυλακίου
 • Εισαγωγή στα προθεσμιακά συμβόλαια
 • Προθεσμιακά συμβόλαια και αντιστάθμιση κινδύνου
 • Παράγωγα προϊόντα στη Ναυτιλία (Forward Freight Agreement, Forward Ship Value Agreement)
 • Εξελίξεις  στις μεθόδους επενδύσεων

 

Οι χρηματοοικονομικές αγορές, σήμερα, παρέχουν ένα πλήθος χρηματοοικονομικών προϊόντων, τα οποία χρησιμοποιούν αρκετοί επενδυτές και ναυτιλιακές εταιρίες προκειμένου να αυξήσουν τα επενδυτικά τους κεφάλαια, να μειώσουν το ενδογενές ρίσκο της ναυτιλιακής αγοράς και να μεγιστοποιήσουν το κέρδος τους. Στις μορφές χρηματοδότησης εντάσσονται η έκδοση ομολογιών, η εισαγωγή σε διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές, η εκμετάλλευση παραγώγων προϊόντων αλλά και πολλά άλλα χρηματοοικονομικά εργαλεία. Για την εξασφάλιση από το ρίσκο και την αντιστάθμιση κινδύνου κύριο λόγο παίζουν τα προθεσμιακά συμβόλαια και τα παράγωγα.

 

Το μάθημα καλύπτει, επιπλέον, την αποτίμηση αξιόγραφων υπό συνθήκες βεβαιότητας και αβεβαιότητας, τη θεωρία χαρτοφυλακίου, τη σύγχρονη ανάλυση επενδύσεων και τα νέα χρηματοοικονομικά εργαλεία. Συγχρόνως, αναλύεται ο κίνδυνος που ενέχει η κάθε επένδυση, ο τρόπος αποτίμησης του κινδύνου και οι μέθοδοι αντιστάθμισης. Για την καλύτερη κατανόηση των διδαχθέντων παρουσιάζονται πραγματικά στοιχεία από ανάλογες περιπτώσεις ναυτιλιακών εταιριών και μελέτες διεθνών οίκων (Simpson, Spence and Young, Clarksons, Jeffereys, Deutsche Bank, Panmure Gordon, Braemar Seascope, Poten & Partners, Charles Stanley, Wells Fargo κλπ.)

 

Ο σπουδαστής στην αρχή του μαθήματος μετρά την ανοχή του στο επενδυτικό ρίσκο (risk profile) και ανάλογα με τα αποτελέσματα κατασκευάζει ένα χαρτοφυλάκιο. Το χαρτοφυλάκιο θα έχει ένα συγκεκριμένο προϋπολογισμό. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος προβαίνει σε αγοροπωλησίες στοιχείων με σκοπό τη μεγιστοποίηση του κέρδους.

 

Στο τέλος του μαθήματος ο σπουδαστής είναι σε θέση να κατανοεί τη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών, να αποτιμά διάφορα αξιόγραφα και προθεσμιακά συμβόλαια, να αναπτύσσει διάφορα προγράμματα επενδυτικής στρατηγικής, να τα αποτιμά και να μεγιστοποίησει την απόδοση της επένδυσής του.