Οικονομική και Πολιτική Περιβάλλοντος στη Ναυτιλία (ΟΘΕ.5)

 

1. Γενικά

Η θεματική αυτή ενότητα προετοιμάζει επαγγελματίες με γνώσεις οικονομικής προερχόμενες είτε από πανεπιστημιακές σπουδές σχετικές με την οικονομική και διοικητική επιστήμη είτε από 5ετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία (που να αποδεικνύεται με αντίστοιχες βεβαιώσεις) στην ανάλυση ζητημάτων που άπτονται της προστασίας του περιβάλλοντος στη ναυτιλία.

 

2. Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος

ΑκαδημαΪκοί Υπεύθυνοι της ολοκληρωμένης θεματικής ενότητας με τίτλο «Οικονομική και Πολιτική Περιβάλλοντος στη Ναυτιλία» είναι ο κ. Θοδωρής Πελαγίδης, Καθηγητής του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά.

 

3. Περιγραφή της θεματικής ενότητας

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει θεματικά αντικείμενα (μαθήματα) τα οποία καλύπτονται σε πέντε (5) εβδομαδιαίες διαλέξεις. Η αξιολόγηση των σπουδαστών γίνεται με δύο (2) προγραμματισμένες ασκήσεις αξιολόγησης (test) κατά τη διάρκεια των διαλέξεων (3η και 5η εβδομάδα), δύο (2) εργασίες που γνωστοποιούνται στους σπουδαστές 48 ώρες πριν από την ηλεκτρονική παράδοσή τους (2η και 4η εβδομάδα) και τέλος με τη συμμετοχή σε γραπτές εξετάσεις που διεξάγονται με την ολοκλήρωση των μαθημάτων. Συγκεκριμένα, διδάσκονται τα ακόλουθα θεματικά αντικείμενα:

·         Οικονομική και πολιτική περιβάλλοντος

·         Τα μέσα των πολιτικών του περιβάλλοντος

·         Βιοκαύσιμα στη Ναυτιλία

·         Green Award

·         EUETS

·         Περιβαλλοντικές απαιτήσεις λιμανιών

·         Handling and transport of DG goods

·         Ανακύκλωση στη Ναυτιλία και θαλάσσια ρύπανση

·         Ballast water

·         EEDI (Energy Efficiency Design Index)

 

Το περιβαλλοντικό ζήτημα στη Ναυτιλία είναι στην ουσία σήμερα License to operate. Το αντικείμενο λοιπόν αυτό βρίσκεται στην καρδιά πλέον των ναυτιλιακών σπουδών και αποτελεί σημαντικό κομμάτι της αποδοτικότητας (efficiency) της ναυτιλιακής βιομηχανίας. Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης των διαλέξεων και της μελέτης του εκπαιδευτικού υλικού ο εκπαιδευόμενος επιμορφώνεται σε θέματα που σχετίζονται με την οικονομική θεωρία του περιβάλλοντος και τις περιβαλλοντικές πολιτικές, τα περιβαλλοντικά ζητήματα που συναντώνται στη ναυτιλιακή βιομηχανία, τις περιβαλλοντικές πολιτικές καθώς και το πώς αυτές αποτελούν πλέον συστατικό στοιχείο ανταγωνιστικότητας, κ.α.