Ολοκληρωμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική Μοντελοποίηση στη Ναυτιλία (ΟΘΕ.1)

1. Γενικά

Η θεματική αυτή ενότητα προετοιμάζει επαγγελματίες με γνώσεις λογιστικής και χρηματοοικονομικής προερχόμενες είτε από πανεπιστημιακές σπουδές είτε από 5ετή τουλάχιστονεπαγγελματική εμπειρία (που να αποδεικνύεται με αντίστοιχες βεβαιώσεις) στην ανάλυση ναυτιλιακών εταιριών με τις πλέον σύγχρονες μεθοδολογίες της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επιστήμης.

 

2. Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος

ΑκαδημαΪκοί Υπεύθυνοι της ολοκληρωμένης θεματικής ενότητας με τίτλο «Ολοκληρωμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική Μοντελοποίηση στη Ναυτιλία»   είναι οι κ.κ.Λευτέρης Θαλασσινός, Καθηγητής του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά και Κωνσταντίνος Λιάπης, Καθηγητής του Πάντειου Πανεπιστημίου.

 

3. Περιγραφή της θεματικής ενότητας

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνειθεματικά αντικείμενα (μαθήματα) τα οποία καλύπτονται σε πέντε (5) εβδομαδιαίες διαλέξεις. Η αξιολόγηση των σπουδαστών γίνεται με δύο (2) προγραμματισμένες ασκήσεις αξιολόγησης(test) κατά τη διάρκεια των διαλέξεων (3η και 5η εβδομάδα), δύο (2) εργασίες που γνωστοποιούνται στους σπουδαστές 48 ώρες πριν από την ηλεκτρονική παράδοσή τους (2η και 4η εβδομάδα) και τέλος με τη συμμετοχή σε γραπτές εξετάσεις που διεξάγονται με την ολοκλήρωση των μαθημάτων. Συγκεκριμένα, διδάσκονταιτα ακόλουθα θεματικά αντικείμενα:

·         Εισαγωγή στη Ναυτιλιακή Λογιστική.

·         Βασικές έννοιες Ναυτιλιακής Λογιστικής.

·         Ορολογία Ναυτιλιακών Εκμεταλλεύσεων.

·         Νομικές Μορφές Ναυτιλιακών Εκμεταλλεύσεων.

·         Θέματα Διοίκησης και Οργάνωσης Ναυτιλιακών Εταιριών.

·         Κατασκευή Προϋπολογισμού-Απολογισμού Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και Διαχωρισμός Δαπανών.

·         Ελληνικά και Παγκόσμια Συστήματα Φορολόγησης Ναυτιλιακών Εταιριών.

·         S.W.O.T Αnalysis για επενδυτικό σχέδιο Ναυτιλιακής Επιχείρησης.

·         Εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων IFRS στις Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις.

·         Μοντελοποίηση των λειτουργιών της Ναυτιλιακης Επιχείρησης για τη λήψη αποφάσεων με εφαρμογή των κατάλληλων μεθοδολογιών.

 

Οι μεθοδολογίες που προτείνονται βασίζονται στους δημοσιευμένους ισολογισμούς και τα αποτελέσματα χρήσης των εταιριών. Αναλύοντας τα οικονομικά και χρηματοιοικονομικά στοιχεία, θα εξάγονται συμπεράσματα για την πορεία της εταιρίας και τη σχέση της με τις άλλες εταιρίες του κλάδου, τη βιωσιμότητά της, τη ρευστότητά της, την ικανότητα συνέχισης της λειτουργίας της, τη δυνατότητα επέκτασής της μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων και την αποτελεσματική διαχείριση των υποχρεώσεών της. Βασικό κριτήριο εξαγωγής συμπερασμάτων αποτελεί ο στρατηγικός της σχεδιασμός και η προσαρμοστικότητα των επιχειρησιακών της σχεδίων στις εξελίξεις της αγοράς.


 

Σε δεύτερο στάδιο γίνονται εκτιμήσεις για τη μελλοντική πορεία της εταιρίας και των τρόπων με τους οποίους θα μπορούσε να μεγιστοποιήσει την απόδοσή της. Οι μεθοδολογίες αξιολόγησης βασίζονται κυρίως στην ανάλυση SWOT, Life Cycle Analysis, Gordon Discount Models, Space και Marakon Matrices. Με βάση τις μεθοδολογίες αυτές θα αναλύονται τα χρηματοοικονομικά της στοιχεία και θα γίνονται προβλέψεις για την πορεία της.

 

Τέλος, γίνονται συγκρίσεις των αποτελεσμάτων που προκύπτουν με τα valuation reports διεθνών οίκων αξιολόγησης (Braemar Seascope, Boston Consulting Group, Moody’s, Jeffereys, McKisney, Poten & Partners, Delloite, Price Waterhouse & Coopers, KPMG, Moore Stephens κ.ο.κ.) προκειμένου ο σπουδαστής να κατανοεί και άλλες αντίστοιχες αναλύσεις.


 

Τα προγράμματα που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια του μαθήματος είναι το EXCEL, το SPSS και διάφορα άλλα Benchmarking προγράμματα. Με αυτά τα εργαλεία καταρτίζονται υπολογιστικά φύλλα των οικονομικών καταστάσεων και συγκεντρωτικά διαγράμματα των βασικών λειτουργιών της εταιρίας.
Ο σπουδαστής στο τέλος της θεματικής ενότητας θα είναι σε θέση να κατανοεί τους πιο σημαντικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες, να αξιολογεί τα αποτελέσματα και σχεδιάζει την πορεία της εταιρίας προσδιορίζοντας και τις διορθωτικές αλλαγές στρατηγικής που πρέπει να υιοθετήσει ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα τόσο στην απόδοση όσο και στη λειτουργία της.