Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (e-learning)

Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιά

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Ο παρών εσωτερικός κανονισμός καθορίζει το πλαίσιο λειτουργίας του «Προγράμματος Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης» του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά (πρόγραμμα e-learning), όπως αυτό εγκρίθηκε με σχετική Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ......2013 του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών. Επιστημονικός Υπεύθυνος και ως εκ τούτου αρμόδιος για την ομαλή διεξαγωγή του προγράμματος e-learning είναι ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιά και Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Ναυτιλία κ. Ελευθέριος Θαλασσινός. Η επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος είναι www.e-maritime-unipi.gr

 

ΑΡΘΡΟ 1: ΣΚΟΠΟΣ

 

Το πρόγραμμα e-learning θεσμοθετήθηκε προκειμένου οι σπουδαστές του να αποκτήσουν κατά τρόπο ευέλικτο, αποτελεσματικό και με χαμηλό κόστος πιστοποιημένη εξειδίκευση σε γνωστικά αντικείμενα του ευρύτερου τομέα των ναυτιλικών σπουδών. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα λαμβάνουν Πιστοποιητικό Επιτυχούς Παρακολούθησης από το Κέντρο Ερευνών και το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά όταν:

·         Ολοκληρώσουν την παρακολούθηση των εβδομαδιαίων διαλέξεων,

·         Λάβουν σε όλα τα θεματικά αντικείμενα (μαθήματα) βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 5,0,

·         Αποπληρώσουν τα δίδακτρα στο σύνολό τους και

·         Υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος όλα τα απαραίτητα για την εγγραφή δικαιολογητικά.

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΕΓΓΡΑΦΗ

 

2.1 Προαπαιτούμενα

Στο πρόγραμμα e-learning μπορεί να εγγραφεί οποιοσδήποτε πληρεί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

·         Μιλά και γράφει στην ελληνικήγλώσσα,

·         Μιλά και γράφει στην αγγλική γλώσσα, όταν το πρόγραμμα σπουδών το απαιτεί,

·         Eίναι απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή απόφοιτος ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής,

·         Διαθέτει Η/Υ, ηχεία και μικρόφωνο προκειμένου να συμμετάσχει σε παρακολούθηση διαλέξεων και ανταλλαγή απόψεων μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας,

·         Έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο καθώς η πρόσβαση στην εκπαιδευτική πλατφόρμα είναι εφικτή μόνο μέσω διαδικτύου και

·         Διατηρεί προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση μέσω της οποίας επικοινωνεί με τους Ακαδημαϊκούς Υπεύθυνους και λαμβάνει πληροφορίες και ενημερωτικά δελτία από τη Γραμματεία του προγράμματος.

 

2.2 Διαδικασία Εγγραφής

Οι ενδιαφερόμενοι, εντός της προθεσμίας που αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος, πρέπει να προβαίνουν στις ακόλουθες ενέργειες:

·         Να συμπληρώνουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω του συνδέσμουhttp://www.e-maritime-unipi.gr/el/normal/member_card_el.aspx αίτηση συμμετοχής σε κάποιο(-α) από τα επιμέρους προγράμματα, θεματικές ενότητες, σεμινάρια και γνωστικά αντικείμενα και

·         Να αποστέλλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση adamkats@unipi.gr Υπεύθυνη Δήλωση (Ν. 1599/1986) απευθυνόμενη προς το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά με την οποία να δηλώνονται τα ακόλουθα:«∆ηλώνω ότι τα αναγραφόμενα στοιχεία στην αίτηση συμμετοχής που υπέβαλα για το πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά με τίτλο(-ους) .................... είναι αληθή και δύναμαι να προσκομίσω στη Γραμματεία της Σχολής, εφόσον μου ζητηθούν, τα σχετικά δικαιολογητικά-αποδεικτικά».

 

Εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται ηλεκτρονικά με επιστολή της Γραμματείας του προγράμματος από την ηλεκτρονική διεύθυνση adamkats@unipi.grγια την αποδοχή τους στο πρόγραμμα σπουδών που επέλεξαν, το ύψος των διδάκτρων -χωρίς να λαμβάνονται υπόψη στο στάδιο αυτό τυχόν συμψηφισμοί και εκπτώσεις-και τον τρόπο πληρωμής τους. Προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τουςοι υποψήφιοι σπουδαστές πρέπει να προσκομίζουν στη Γραμματεία του προγράμματος τα ακόλουθα:

·         Την ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση (Ν. 1599/1986),

·         Αποδεικτικό εξόφλησης στην περίπτωση των Επαγγελματικών Σεμιναρίων ή κατάθεσης της Α’ δόσης των διδάκτρων σε κάθε άλλη περίπτωση,

·         Νομίμως επικυρωμένα δικαιολογητικά-αποδεικτικά, εφόσον τους ζητηθούν και

·         Επικυρωμένα έγγραφα με τα οποία εντάσσονται σε κάποια από τις περιπτώσεις εφαρμογής εκπτωτικής πολιτικής.

 

Οι ενδιαφερόμενοι που δεν λαμβάνουν σχετική αλληλογραφία εντός της 15ήμερης προθεσμίας τεκμαίρεται ότι απορρίφθηκε η αίτησή τους για συμμετοχή στο πρόγραμμα που επέλεξαν τη δεδομένη περίοδο.

 

2.3 Είσοδος στην Εκπαιδευτική Πλατφόρμα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση εγγραφής στο πρόγραμμα e-learning κάθε σπουδαστής λαμβάνει ηλεκτρονικά από τη Γραμματεία του προγράμματος όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης στην εκπαιδευτική πλατφόρμα. Οι σπουδαστές εισάγοντας τα στοιχεία αυτά στο πεδίο Είσοδος Μαθητών στην ιστοσελίδα του προγράμματος εισέρχονται στην προσωπική τους σελίδα στην εκπαιδευτική πλατφόρμα, η οποία περιέχει τους ακόλουθους συνδέσμους (links):

 

Υλικό

O σπουδαστής αποκτά πρόσβαση στις σημειώσεις και παρουσιάσεις των θεματικών αντικειμένων (μαθημάτων) που εμπεριέχονται στο πρόγραμμα σπουδών του, καθώς και σε επιλεγμένα συγγράμματα, άρθρα επιστημονικών περιοδικών και βάσεις δεδομένων.

Εικονικές τάξεις

Ο σπουδαστής έχει τη δυνατότητα να πλοηγείται στο πρόγραμμα μαθημάτων του και να ελέγχει την αίθουσα ή τον ιστότοπο όπου διεξάγεται η διάλεξη, η παράδοση εργασίας ή η διεξαγωγή εξέτασης, τη διδακτική ενότητα που οι ενέργειες αυτές αφορούν, την ημερομηνία παράδοσης, την ώρα έναρξης και λήξης της διάλεξης/παράδοσης εργασίας/εξέτασης αντίστοιχα καθώς και την ενέργεια στην οποία καλείται κάθε φορά ο σπουδαστής να προβαίνει.

Μαθητής

  • Στατιστικά: εδώ ο σπουδαστής μπορεί να παρακολουθεί τα στατιστικά χρήσης της εκπαιδευτικής πλατφόρμας
  • Επίδοση: επιλέγοντας το σύνδεσμο αυτό ο σπουδαστής έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί την επίδοσή του ανά αξιολόγηση καθώς και την ημερομηνία κατά την οποία εξετάστηκε ή παρέδωσε την εργασία του.
  • Αξιολόγηση: εδώ αναρτώνται οι βαθμοί του σπουδαστή ανά θεματική ενότητα (μάθημα)

Μηνύματα

Στο σύνδεσμο αυτό ο σπουδαστής μπορεί να έχει πρόσβαση στο αρχείο εισερχομένων μηνυμάτων από τους διαχειριστές της πλατφόρμας.

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΔΑΚΤΡΑ

 

3.1 Ύψος διδάκτρων

Το κόστος φοίτησης ανά κατηγορία προγράμματος σπουδών διαμορφώνεται από τον αριθμό και το βαθμό εξειδίκευσης των επιμέρους διαλέξεων και γνωστικών αντικειμένων (μαθημάτων). Συγκεκριμένα, τα δίδακτρα ανά πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνονται ως ακολούθως:

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Επαγγελματικά Σεμινάρια Μικρής Διάρκειας [ΕΣ]

300

Ολοκληρωμένα Επαγγελματικά Σεμινάρια Μεγάλης Διάρκειας [ΟΕΣ]

800

Ολοκληρωμένες Θεματικές Ενότητες [ΟΘΕ]

500

Ολοκληρωμένα Προγράμματα Σπουδών [ΟΠΣ]

1.250*

 

*Τα δίδακτρα των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Σπουδών διαμορφώνονται με βάση τον αριθμό των θεματικών αντικειμένων (μαθημάτων) που παραδίδονται. Κάθε θεματικό αντικείμενο (μάθημα) έχει διάρκεια τριών (3) εβδομάδων και κόστος € 250,00, ενώ σε κάθε Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Σπουδών διδάσκονται από πέντε (5) έως έξι (6) θεματικά αντικείμενα (μαθήματα) με το κόστος των διδάκτρων να διαμορφώνεται στα € 1.250,00 έως € 1.500,00 αντίστοιχα.

 

3.2 Τρόπος πληρωμής

Οι υποψήφιοι σπουδαστές καταβάλλουν τα δίδακτρα που αναλογούν στο πρόγραμμα σπουδών που έχουν επιλέξει σε ποσοστιαίες δόσεις –πλην της περίπτωσης των σεμιναρίων μικρής διάρκειας- ως ακολούθως:

 

 

Εγγραφή

3η Εβδομάδα

Προτελευταία Εβδομάδα

ΕΣ

100%

-

-

ΟΕΣ

50%

50%

-

ΟΘΕ

40%

30%

30%

ΟΠΣ

40%

30%

30%

 

3.3 Εκπτωτική πολιτική

Στους υποψήφιους σπουδαστές, οι οποίοι κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής τους στο πρόγραμμα e-learning υπάγονται αποδεδειγμένα σε κάποια από τις ακόλουθες κατηγορίες, δύναται να χορηγηθεί έκπτωση επί του συνόλου των διδάκτρων κατά το ποσοστό που έχει θεσπιστεί κατά περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι κατά την υποβολή της αίτησης θα συμπληρώνεται το αντίστοιχο πεδίο και κατά την εγγραφή θα προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Συγκεκριμένα, προβλέπονται τα ακόλουθα ποσοστά έκπτωσης και δικαιολογητικά ανά κατηγορία υποψηφίων:

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Απόφοιτοι του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Ναυτιλία που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Πειραιά

10%

Αντίγραφο του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

Απόφοιτοι του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Ναυτιλία που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

10%

Αντίγραφο του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

Απόφοιτοι του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά

20%

Αντίγραφο πτυχίου

Απόφοιτοι του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου

20%

Αντίγραφο πτυχίου

Πολύτεκνοι

20%

Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης πολυτέκνου ή Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από Α.Σ.Π.Ε

Συμμετέχοντες σε δύο διαφορετικά προγράμματα την ίδια χρονική περίοδο

20%

Δεν απαιτείται κάποιο δικαιολογητικό

Άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ)

30%

Βεβαίωση από αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή ότι το άτομο χαρακτηρίζεται ως ΑΜΕΑ

Άνεργοι

30%

Βεβαίωση Ανεργίας ΟΑΕ∆ ή αντίγραφο της Κάρτας Ανεργίας

Όσοι επαναλαμβάνουν κάποιο από τα προσφερόμενα προγράμματα της ίδιας κατηγορίας εντός 12 μηνών από τη λήξη της προηγούμενης εγγραφής

30%

Δεν απαιτείται κάποιο δικαιολογητικό

 

Στις περιπτώσεις τμηματικής καταβολής διδάκτρων ο σπουδαστής καταβάλλει την τελευταία δόση μειούμενη κατά το ποσό που αναλογεί στο ποσοστό έκπτωσης επί του συνόλου των διδάκτρων που του έχει αναγνωρισθεί. Εάν, λόγου χάριν, ο σπουδαστής έχει επιλέξει να παρακολουθήσει ένα Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Σπουδών (ΟΠΣ) και ανήκει σε μία από τις κατηγορίες που απολαμβάνουν έκπτωση 20%, τότε καταβάλλει το 40% των διδάκτρων κατά την εγγραφή, το 30% την τρίτη εβδομάδα και το 10% την προτελευταία εβδομάδα.

 

Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω εκπτώσεις δε λειτουργούν αθροιστικά, συνεπώς, μία κάθε φορά έκπτωση, επιλογής του υποψήφιου σπουδαστή, είναι δυνατό να εγκριθεί.

 

3.4 Επιστροφή διδάκτρων και συμψηφισμός

Η Γραμματεία του προγράμματος είναι υποχρεωμένη εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών να επιστρέψει στους σπουδαστές το ποσό διδάκτρων που τους αναλογεί ή να το συμψηφίσει με άλλες απαιτήσεις στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

·         Απαλλαγή μαθημάτων

Στις περιπτώσεις απαλλαγής των σπουδαστών από την υποχρέωση παρακολούθησης συγκεκριμένων θεματικών αντικειμένων (μαθημάτων) και καταβολής του αναλογούντος κόστους για τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 4.3 κατωτέρω, η Γραμματεία του προγράμματος θα ενημερώνει ηλεκτρονικά τους σπουδαστές για την τελική διαμόρφωση των διδάκτρων και τον τρόπο πληρωμής τους. Σε κάθε περίπτωση, το ποσό κατά το οποίο μειώνονται τα δίδακτρα θα εκπίπτει από την τελευταία δόση.

 

·         Μεταφορά μαθημάτων

Εάν κατά τη μεταφορά παρακολούθησης θεματικού αντικειμένου (μαθήματος) τροποποιηθούν τα αναλογούντα δίδακτρα, τότε για τον συμψηφισμό με το ποσοστό των διδάκτρων που έχει ήδη καταβληθεί λαμβάνονται υπόψη τα νέα δίδακτρα. Επιπλέον, εάν κατά τη μεταφορά παρακολούθησης θεματικού αντικειμένου (μαθήματος) επέλθουν στο πρόσωπο του σπουδαστή αλλαγές που τον εντάσσουν σε μία από τις κατηγορίες στις οποίες χορηγείται έκπτωση, τότε αυτή θα υπολογισθεί επί του νέου υπολοίπου των διδάκτρων, όπως αυτό θα προκύψει μετά το συμψηφισμό.

 

·         Τροποποίηση προγράμματος σπουδών

Εφόσον γίνει δεκτό σχετικό αίτημα, γίνεται συμψηφισμός του ποσού που πρέπει να επιστραφεί στον σπουδαστή λόγω μερικής συμμετοχής στο επιλεγμένο πρόγραμμα σπουδών με τα δίδακτρα του νέου προγράμματος σπουδών. Εάν στο νέο πρόγραμμα περιλαμβάνεται θεματικό αντικείμενο (μάθημα) στο οποίο ο σπουδαστής έχει συμμετάσχει με επιτυχία στο παρελθόν, τότε απαλλάσσεται από την υποχρέωση παρακολούθησης και από το αναλογούν κόστος συμμετοχής.

 

·         Διακοπή προγράμματος σπουδών

Με την υποβολή αίτησης διακοπής παρακολούθησης συμψηφίζονται τυχόν υποχρεώσεις του σπουδαστή με υπερβάλλουσα καταβολή διαδάκτρων για θεματικά αντικείμενα (μαθήματα) τα οποία κατά το χρόνο αίτησης διακοπής δεν ήταν ακόμη διαθέσιμα και ως εκ τούτου δεν έχει παρακολουθήσει.

 

ΑΡΘΡΟ 4: ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

4.1 Κατηγοριοποίηση προγραμμάτων σπουδών

Το πρόγραμμα e-learning προσφέρει στους υποψήφιους σπουδαστές τέσσερις κατηγορίες προγραμμάτων σπουδών με τα ακόλουθα γενικά χαρακτηριστικά:

·         Επαγγελματικά Σεμινάρια Μικρής Διάρκειας:Πρόκειται για 3 εβδομαδιαίες διαλέξεις υποχρεωτικής παρακολούθησης.

·         Ολοκληρωμένα Επαγγελματικά Σεμινάρια Μεγάλης Διάρκειας:Πρόκειται για 6 εβδομαδιαίες διαλέξεις υποχρεωτικής παρακολούθησης.

·         Ολοκληρωμένες Θεματικές Ενότητες:Πρόκειται για 5 εβδομαδιαίες διαλέξεις υποχρεωτικής παρακολούθησης στο τέλος των οποίων διεξάγονται εξετάσεις.

·         Ολοκληρωμένα Προγράμματα Σπουδών:Πρόκειται για τουλάχιστον 15 εβδομαδιαίες διαλέξεις υποχρεωτικής παρακολούθησης στο τέλος των οποίων διεξάγονται εξετάσεις.

 

Σε κάθε πρόγραμμα σπουδών ορίζεται ένα τουλάχιστον μέλος ΔΕΠ Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος, στην αρμοδιότητα του οποίου είναι η δομή και ομαλή διεξαγωγή του προγράμματος. Καθένα από τα ανωτέρω προγράμματα σπουδών είναι δομημένο σε θεματικά αντικείμενα (μαθήματα), τα οποία μπορεί να είναι κοινά μεταξύ προγραμμάτων με συναφή προσανατολισμό. Συνοπτική παρουσίαση όλων των προσφερόμενων προγραμμάτων σπουδών γίνεται στην ιστοσελίδα του προγράμματος επιλέγοντας το σύνδεσμοκαθενός εξ αυτών.

 

4.2 Ακαδημαϊκό ημερολόγιο και ωρολόγιο

Οι ακριβείς ημέρες και ώρες παρακολούθησης των διαλέξεων καθώς και οι ημερομηνίες εξέτασης αναρτώνται εμπρόθεσμα στην εκπαιδευτική πλατφόρμα του προγράμματος.

 

4.3 Απαλλαγή από μαθήματα

Όσοι σπουδαστές παρακολουθούν πρόγραμμα σπουδών στο οποίο περιλαμβάνεται θεματικό αντικείμενο (μάθημα) που είχαν παρακολουθήσει επιτυχώς σε άλλο πρόγραμμα στο παρελθόν απαλλάσσονται από την υποχρέωση παρακολούθησης και από το αναλογούν κόστος.

 

4.4. Μεταφορά της παρακολούθησης

Οι σπουδαστές που για οποιοδήποτε λόγο παρουσιάζουν κώλυμα παρακολούθησης ορισμένων θεματικών αντικειμένων (μαθημάτων) δύνανται εγγράφως, επικαλούμενοι τους λόγους που δεν μπορούν επί του παρόντος να παρακολουθήσουν τα συγκεκριμένα μαθήματα, ενώπιον της Γραμματείας του προγράμματος να αιτηθούν διαζευκτικά:

·         τη μεταφορά μαθήματος σε άλλο κύκλο σπουδών ή

·         την εγγραφή τους σε συναφές πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει τα θεματικά αντικείμενα αυτά και ως εκ τούτου την απαλλαγή τους.

 

Αιτήματα μεταφοράς ή εγγραφής σε συναφές πρόγραμμα με συμψηφισμό διδάκτρων γίνονται δεκτά όταν:

·         δεν έχει μεταφερθεί ξανά το συγκεκριμένο θεματικό αντικείμενο (μάθημα),

·         το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της εγγραφής στο αρχικό πρόγραμμα και το μεταγενέστερο δεν υπερβαίνει το ένα έτος και

·         στην αίτηση σημειώνεται ότι ο σπουδαστής έχει ήδη υποβάλλει αίτηση για το ίδιο θεματικό αντικείμενο (μάθημα) σε μελλοντικό κύκλο σπουδών ή σε συναφή κύκλο σπουδών εντός της ανωτέρω προθεσμίας και έχει λάβει απαντητική επιστολή με την οποία γίνεται δεκτός

 

Σε αποδεδειγμένα πολύ σοβαρές περιπτώσεις και με απόφαση του Επιστημονικού Υπεύθυνου σε συνεργασία με τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του προγράμματος ενδέχεται να επιτραπεί μεταφορά καθ’ υπέρβαση των ανωτέρω προϋποθέσεων.

 

4.5 Διακοπή

Ο σπουδαστής με γραπτή αίτησή του προς τη Γραμματεία του προγράμματος δύναται να διακόψει την παρακολούθηση του επιλεγμένου προγράμματος σπουδών. Με τη διακοπή επέρχεται οριστική διαγραφή από το πρόγραμμα σπουδών και απενεργοποιούνται οι κωδικοί πρόσβασης στην εκπαιδευτική πλατφόρμα.

 

ΑΡΘΡΟ 5: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

5.1 Μέθοδος διδασκαλίας

Η διδασκαλία των θεματικών αντικειμένων (μαθημάτων) διεξάγεται μέσω του διαδικτύου και συγκεκριμένα μέσω της πρόσβασης στην εκπαιδευτική πλατφόρμα του προγράμματος, προσφέροντας με τον τρόπο αυτό μεγάλη ευελιξία και ανεξαρτησία στο σπουδαστή, καθώς δεν είναι απαραίτητη η φυσική του παρουσία σε συγκεκριμένη αίθουσα διδασκαλίας και σε ορισμένο χρόνο. Η εκπαιδευτική πλατφόρμα του προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευση (e-learning) υποστηρίζει τεχνικά τις ακόλουθες μεθόδους διδασκαλίας:

·         Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση:Ο Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος  παραδίδει το μάθημα σε ζωντανή σύνδεση και σε προκαθορισμένη ημέρα και ώρα, χωρίς να αποκλείεται η ενεργός συμμετοχή του σπουδαστή (τηλεδιάσκεψη). Όλες οι μαγνητοσκοπημένες διαλέξεις  (video) της σύγχρονης εκπαίδευσης βρίσκονται αναρτημένες στην εκπαιδευτική πλατφόρμα του προγράμματος (Web EDU tv) καθ΄όλη τη διάρκεια διδασκαλίας του θεματικού αντικειμένου (μαθήματος).

·         Ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση:Ο σπουδαστής έχει τη δυνατότητα παρακολούθησης μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας μαγνητοσκοπημένων διαλέξεων, οι οποίες βρίσκονται αναρτημένες στην εκπαιδευτική πλατφόρμα του προγράμματος (Web EDU tv) καθ΄όλη τη διάρκεια διδασκαλίας του θεματικού αντικειμένου (μαθήματος).

 

5.2 Εκπαιδευτικό υλικό

Το εκπαιδευτικό υλικό αναρτάται στην εκπαιδευτική πλατφόρμα του προγράμματος e-learning και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο Ακαδημαϊκή Υποστήριξη στον οποίο έχουν πρόσβαση όλοι όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο συγκεκριμένο θεματικό αντικείμενο (μάθημα). Η ανάρτηση όλων των σημειώσεων, εγχειριδίων, μελετών περιπτώσεων πάνω σε πραγματικά δεδομένα, παραδειγμάτων, ασκήσεων αυτοαξιολόγησης καιπρόσθετης βιβλιογραφίας γίνεται τμηματικά ανά θεματικό αντικείμενο (μάθημα).

 

5.3 Ασκήσεις αξιολόγησης

Κατά τη διάρκεια παρακολούθησης των θεματικών αντικειμένων (μαθημάτων) και εφόσον ο σπουδαστής έχει ολοκληρώσει τη σχετική μελέτη του καλείται να υποβληθεί ηλεκτρονικά σε αξιολόγηση. Συγκεκριμένα, επιλέγοντας το σύνδεσμο καλείται να υποβάλλει την απάντησή του σε θέματα ανάπτυξης, πολλαπλής επιλογής κ.ο.κ.

 

5.4 Τελικές εξετάσεις

Στα προγράμματα που προβλέπεται τελική εξέταση, ο σπουδαστής καλείται στο τέλος να εξεταστεί στα διδαχθέντα θεματικά αντικείμενα (μαθήματα) του προγράμματος σπουδών του. Η εξέταση γίνεται ηλεκτρονικά σύμφωνα με οδηγίες που αναρτώνται στην εκπαιδευτική πλατφόρμα.

 

5.5 Τελική εργασία

Σε ορισμένα θεματικά αντικείμενα(μαθήματα) ο σπουδαστής είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει εργασία με θέμα, σε χρόνο και υπό όρους που θέτει ο ΑκαδημαΪκός Υπεύθυνος.

 

5.6 Βαθμολογία

Ο Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος εντός εύλογου χρόνου θα αναρτά στην εκπαιδευτική πλατφόρμα τα αποτελέσματα των ασκήσεων αξιολόγησης, των τελικών εξετάσεων και της τελικής εργασίας σε κλίμακα 0-10,0 το κάθε ένα. Προκειμένου να λάβει το Πιστοποιητικό Επιτυχούς Παρακολούθησης πρέπει κατά μέσο όρο να πετύχει βαθμό 5,0 και άνω. Εάν δεν τα καταφέρει, τότε έχει τη δυνατότητα, χωρίς επιπλέον κόστος, να προσπαθήσει εκ νέου σύμφωνα με τους όρους και οδηγίες που αναρτά ο Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος στην πλατφόρμα εκπαίδευσης. Εάν και τη δεύτερη φορά αποτύχει ο σπουδαστής να πετύχει βαθμό 5,0 και άνω, τότε επέρχεται οριστική διαγραφή του από το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών.

 

5.7 Αναβαθμολόγηση

Με γραπτή αίτησή του στη Γραμματεία του προγράμματος και εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ανακοίνωση του αποτελέσματος μετά και την επανεξέτασή του (σε άσκηση αξιολόγηση, τελική εξέταση ή τελική εργασία) ο σπουδαστής δύναται να αιτηθεί την αναβαθμολόγησή του από άλλο μέλος ΔΕΠ με συναφές γνωστικό αντικείμενο που μετέχει στο πρόγραμμα e-learning. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος ορίζει τον αναβαθμολογητή, η κρίση του οποίου είναι οριστική.

 

5.8 Εκπαιδευτική υποστήριξη

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα υποστηρίζει τη δυνατότητα επικοινωνίας του σπουδαστή με τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο για οποιαδήποτε απορία σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών του μέσω αποστολής μηνυμάτων και συγκεκριμένα επιλέγοντας το σύνδεσμο Ερωτήσεις-Απαντήσεις.

 

ΑΡΘΡΟ 6: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

 

6.1 Υποχρεώσεις Επιστημονικού Υπεύθυνου

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος είναι το σημείο αναφοράς για όλα τα θέματα που άπτονται της ομαλής διεξαγωγής του προγράμματος e-learning, τόσο σε τεχνικό, διαχειριστικό επίπεδο όσο και σε επιστημονικό.

 

6.2 Υποχρεώσεις Ακαδημαϊκού Υπεύθυνου

Ο Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος είναι ο κατεξοχήν αρμόδιος για τη δομή και λειτουργία του προγράμματος σπουδών επικεφαλής του οποίου έχει τεθεί. Μεταξύ άλλων, είναι υποχρεωμένος να φροντίζει για τα ακόλουθα:

·         Σύγχρονη και ασύγχρονη διάλεξη πάνω στα θεματικά αντικείμενα (μαθήματα) του προγράμματος σπουδών

·         Ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού, ανακοινώσεων, χρονοδιαγράμματος, βαθμολογιών

·         Επικοινωνία με σπουδαστές

 

6.3 Υποχρεώσεις Σπουδαστή

Κάθε σπουδαστής, με γνώμονα την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών που έχει επιλέξει, φροντίζει κυρίως για τα ακόλουθα:

·         Τακτική παρακολούθηση των αναρτημένων ανακοινώσεων και μηνυμάτων

·         Συμμετοχή σε όλες τις διαλέξεις, τις ασκήσεις αξιολόγησης, την τελική εργασία και τις τελικές εξετάσεις

·         Μελέτη των θεματικών αντικειμένων (μαθημάτων)

·         Αποστολή ερωτημάτων και αποριών σχετικά με την εκπαιδευτική πλατφόρμα και το πρόγραμμα σπουδών

 

ΑΡΘΡΟ 7: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Όλο το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό καθώς και οι υποψήφιοι που υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής σε κάποιο από τα προγράμματα σπουδών τεκμαίρεται ότι έχουν λάβει γνώση του παρόντος και ότι τον αποδέχονται στο σύνολό του.

 

Ο παρών Κανονισμός Σπουδών είναι σε ισχύ, υπό την επιφύλαξη των ειδικότερα οριζόμενων στον οδηγό σπουδών κάθε προγράμματος σπουδών, από την ανάρτησή του στην ιστοσελίδα www.e-maritime-unipi.gr

 

Το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσειτον παρόντα Κανονισμό Σπουδών. Οι νέοι όροι τίθενται σε ισχύ από την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

 

Πειραιάς, ../../2013